Przepisy – Warszawski Transport Publiczny

Przepisy

Rejs statkiem do Serocka oraz przeprawy promowe
odbywają się na podstawie specjalnych przepisów porządkowo-taryfowych.

Zasady przewozu osób, bagażu i zwierząt pojazdami linii promocyjnych organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w m. st. Warszawie (wyciąg)

DZIAŁ I: REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, BAGAŻU I ZWIERZĄT

Rozdział I Przepisy ogólne

§1

1. Regulamin przewozu osób, bagażu i zwierząt pojazdami linii promocyjnych organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w m. st. Warszawie, zwany dalej regulaminem, określa przepisy porządkowe oraz warunki przewozu osób, bagażu i zwierząt liniami promocyjnymi organizowanymi i nadzorowanymi przez m. st. Warszawę przy pomocy jednostki organizacyjnej m. st. Warszawy pod nazwą Zarząd Transportu Miejskiego.

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)     ZTM – Zarząd Transportu Miejskiego,

2)     pojazd – środek transportu wykorzystywany przez przewoźnika w liniach promocyjnych,

3)    przewoźnik – podmiot wykonujący na zlecenie ZTM usługi przewozowe pojazdami linii promocyjnych,

4)    przewóz – transport osób,  bagażu, zwierząt wykonywany przez przewoźników pojazdami linii promocyjnych,

5)    pasażer – osoba, która zawarła umowę przewozu,

6)    trasa – odcinek obejmujący  przystanek początkowy, przystanki pośrednie i przystanek końcowy.

3. Za zawarcie umowy przewozu uważa się wejście do pojazdu.

§ 2

Pasażerowie i obsługa pojazdów, pracownicy nadzoru ruchu, kontrolerzy biletów są obowiązani przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

§ 3

1. Obsługa pojazdu, pracownicy nadzoru ruchu uprawnieni są do wydawania wskazówek, uwag i poleceń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów, prawidłowe funkcjonowanie przewozu oraz egzekwowanie postanowień niniejszych zasad.

2. Pasażerowie obowiązani są bezwzględnie podporządkować się wskazówkom, uwagom i poleceniom, o których mowa w ust. 1.

§ 4

Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką podróżujący poniósł wskutek przedwczesnego odjazdu, opóźnionego przyjazdu lub odwołania kursu pojazdu.

§ 5

Znalazca rzeczy pozostawionej bez opieki w pojeździe, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o jej znalezieniu obsługę pojazdu.

Rozdział II Przewóz osób

§ 6

1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach lub przystaniach, po całkowitym zatrzymaniu się lub zacumowaniu pojazdu. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają osoby opuszczające pojazd.

2. Pierwszeństwo przy wchodzeniu i schodzeniu z pojazdów posiadają:

1)      osoby z dzieckiem na ręku,

2)      kobiety w ciąży,

3)      osoby niepełnosprawne.

3. Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu:

1)      przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu lub opuszczeniem trapu,

2)      po sygnale oznajmiającym zamknięcie drzwi lub podniesienie trapu,

3)      w przypadku jednostek pływających – drogą inną niż trap,

4)      bez zgody obsługi pojazdu.

4. Pasażerowie obowiązani są opuścić pojazd na końcowym przystanku trasy.

5. Obsługa pojazdu ma prawo odmówić wejścia do pojazdu osobom, których wejście powodowałoby przekroczenie dopuszczalnej liczby pasażerów dla danego pojazdu.

§ 7

1. Osoby uciążliwe, zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi, mogą być usunięte z pojazdu, na przystanku lub przystani, bądź niedopuszczone do przewozu. Pasażerom tym nie przysługuje zwrot opłaty za nierozpoczęty lub niedokończony przejazd.

2. Osoby bez ważnego biletu na przejazd, odmawiające zapłacenia należności za przewóz zgodnie
z zasadami taryfowymi określonymi w Dziale II zostaną wezwane do opuszczenia pojazdu.

3. Do kontroli biletów upoważniona jest obsługa pojazdów i kontrolerzy biletów.

§ 8

W pojazdach linii promocyjnych, na przystankach i przystaniach pasażerom zabrania się:

1)otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem/przystanią,

2)   wychylania się z pojazdu i opierania o drzwi  podczas jazdy,

3)   zanieczyszczania i zaśmiecania lub niszczenia urządzeń i wyposażenia,

4)   siadania w miejscach do tego nieprzystosowanych,

5)   spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu,

6)   spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli może to spowodować zabrudzenie pozostałych pasażerów lub zanieczyszczenie pojazdu,

7)   przebywania w łyżworolkach, wrotkach lub na deskorolkach,

8)   zakłócania spokoju pasażerów lub obsługi pojazdów,

9)   wprowadzania i przewożenia zwierząt (nie dotyczy psa przewodnika) – z wyłączeniem  promu,

10)   wprowadzania rowerów – z wyłączeniem promu,

11)   wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu podczas jazdy i postoju,

12)podchodzenia do krawędzi nabrzeża i pomostu pływającego poza wyznaczoną linię bezpieczeństwa.

§ 9

W pojazdach linii promocyjnych zabrania się podróżowania dzieciom poniżej 12-go roku życia bez opieki osoby dorosłej.

Rozdział III Przewóz bagażu i zwierząt

§ 10

1. Pasażer może przewozić w pojazdach bagaż, jeżeli istnieje możliwość umieszczania bagażu w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę osób oraz mienia innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności obsłudze pojazdu, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.

2. Zabronione jest umieszczanie bagażu lub zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

§ 11

Zabrania się przewożenia w pojazdach i wnoszenia na teren przystanków oraz przystani przedmiotów:

1)      łatwopalnych, wybuchowych, żrących lub cuchnących,

2)      wywołujących odczucie odrazy,

3)      których przewóz środkami transportu zbiorowego jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów.    

§ 12

1. Dopuszcza się przewożenie na promach:

1)      małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów i są umieszczone w odpowiednim dla zwierzęcia koszu, skrzynce, klatce itp., zapewniającym bezpieczeństwo pasażerów,

2)      psów, pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, nie są uciążliwe dla pasażerów oraz mają założony kaganiec i trzymane są na smyczy,

3)      rowerów.

2. Pasażer przewożący psa obowiązany jest posiadać przy sobie ważny dokument poświadczający aktualność szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.

3. Pasażer ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i zanieczyszczenia promu i przystani powstałe w związku z przewozem zwierząt.

4. Przed wejściem na prom pasażerowie zobowiązani są do zejścia z roweru a po wejściu zabezpieczenia go w wyznaczonym do tego miejscu.

§ 13

W przypadku naruszenia przez pasażera postanowień: § 10 ust. 1, § 11, § 12 ust. 1 pkt. 1, 2 , ust. 2 oraz ust. 4 obsługa pojazdu może zażądać opuszczenia pojazdu przez pasażera, wraz z przewożonym bagażem lub zwierzęciem.

  § 14

1. Pasażer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem lub zwierzęciem i podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód, spowodowanych przez przewożone przedmioty lub zwierzęta.

2. Za rzeczy, w tym bagaż lub zwierzęta, które pasażer przewozi pod własnym nadzorem, przewoźnik ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy szkoda powstała z winy przewoźnika.

DZIAŁ II: ZASADY TARYFOWE

 § 15

Tabela opłat i zniżek obowiązujących w wodnych liniach promocyjnych

Rodzaje biletów uprawniających do  jednorazowego przejazdu pojazdami linii promocyjnych

Statek do Serocka

Normalny: 36,00 zł

Ulgowy 50%: 18,00 zł

Prom

Bezpłatnie

Statek do Serocka

rodzic/opiekun: 25,00 zł

dziecko do ukończenia 18. roku życia:

1) bezpłatnie – do czasu ob­jęcia obowiązkiem szkol­nym,

2) bilet ulgowy – 18 zł od czasu objęcia obowiąz­kiem szkolnym do ukoń­czenia 18 roku życia.

Przewóz bagażu i zwierząt nie podlega opłacie

Opłata manipulacyjna za zwrot biletu 20% wartości biletu

  § 16

1. Bilety zakupione w przedsprzedaży będzie można zwrócić, nie później niż na 1 dzień przed planowanym kursem.

2. Rezygnacja z przejazdu na podstawie biletów ulgowych rodzinnych – części osób – dozwolona jest pod warunkiem, że liczba uczestników kontynuujących podróż nie będzie mniejsza niż 3 osoby, w tym jedno dziecko do ukończenia 18 roku życia.

3. W przypadku odwołania kursu linii promocyjnej pasażerowi przysługuje zwrot należności za bilet bez pobierania opłaty manipulacyjnej.

    § 17

1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:

1) dzieci, do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym, na podstawie oświadczenia ustnego rodziców lub opiekunów,

2) osoby, które ukończyły 70 rok życia – na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem zawierającego datę urodzenia,

3) osoby, których uprawnienia wynikają z ustaw szczególnych.

2. Do korzystania z ulgowych przejazdów ze zniżką 50% uprawnieni są:

1) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych – nie dłużej niż do ukończenia 21  roku życia – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,

2) osoby, których uprawnienia wynikają z ustaw szczególnych.

3.1.Do korzystania z przejazdów na podstawie biletu rodzinnego uprawniona jest grupa od 3 do 5 osób, w tym co najmniej jedno dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

3.2 Na bilet rodzinny składają się bilety:

1) dla rodzica/opiekuna – wg cen wskazanych w tabeli opłat i zniżek obowiązujących w liniach promocyjnych,

2) dla dzieci:

– do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym – uprawniające do bezpłatnych przejazdów (na podstawie oświadczenia ustnego rodziców/opiekunów) lub

– od czasu objęcia obowiązkiem szkolnym do ukończenia 18 roku życia – ulgowy 50% (na podstawie ważnej legitymacji szkolnej).

DZIAŁ III: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1. Skargi i wnioski oraz reklamacje w sprawach związanych z przewozem osób, bagażu i zwierząt w liniach promocyjnych organizowanym przez m. st. Warszawę rozpatruje Dyrektor ZTM lub inna upoważniona przez Dyrektora ZTM osoba.

2. Skargi i wnioski oraz reklamacje, o których mowa w ust.1, mogą być składane pisemnie lub ustnie w punktach wyznaczonych przez Dyrektora ZTM. Wykaz punktów wraz z wyciągiem z niniejszych zasad znajduje się w każdym pojeździe.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 50, poz. 601 ze zm.), ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 123, poz. 857 ze zm.).

POZOSTAŁE REGULAMINY LINII TURYSTYCZNYCH