Deklaracja dostępności serwisu wtp.waw.pl – Warszawski Transport Publiczny

Deklaracja dostępności serwisu wtp.waw.pl

Wstęp

Zarząd Transportu Miejskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej WTP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego wtp.waw.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2018
Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.11.2019

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa wtp.waw.pl spełnia wymagania w 64%.

  • Błędne działanie kolejności fokusa.
  • Brak zachowania celów linków.
  • Częściowe braki lub błędne opisy zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
  • Niewidoczny fokus na niektórych elementach.
  • Niektóre elementy o zbyt niskim kontraście.
  • Niepoprawna struktura nagłówków.
  • Niepoprawnie prezentowane list.
  • Błędy w dopasowywaniu treści przy zmianach szerokości ekranu.
  • W formularzach brak informacji o wymaganych polach, weryfikacja captcha nie dostosowana do potrzeb osób niewidomych.
  • Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube lub Facebook i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.

Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności nastąpi do 28 lutego 2021 roku.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020.
Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez Fundację Widzialni oraz samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Koordynator ds. dostępności w ZTM Karolina Kłosiewicz, adres poczty elektronicznej k.klosiewicz@ztm.waw.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Transportu Miejskiego w zakresie: siedziby ZTM, Biura Działu Zarządzania Infrastrukturą Komunikacyjną, Punktu Obsługi Pasażerów wraz z poczekalnią dworca Metro Młociny oraz pozostałych Punktów Obsługi Pasażerów.