Ulgi, zniżki

Szukaj ulgi

Osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie

Dzieci i młodzież ze stwierdzoną niepełnosprawnością, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia

WYMAGANE DOKUMENTY

a) ważna legitymacja według wzoru określonego przez Ministra Edukacji Narodowej (MEN-I/3-N lub MEN-I/4-N albo MEN-I/52/2, MEN-I/51/2 lub MEN-I/50a-N/2) albo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ART/101/n lub ART/103/n) wydana przez placówkę oświatową dla uczniów ze stwierdzoną niepełnosprawnością,

b) orzeczenie właściwego organu, na podstawie przepisów prawa polskiego, o co najmniej częściowej niezdolności do pracy,

c) orzeczenie zespołu orzekającego o niepełnosprawności lub ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez właściwy organ, dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności w formie fotokodu QR, zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego

Bezpłatnie

Opiekun dzieci i młodzieży ze stwierdzoną niepełnosprawnością (nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia), który:

a) podróżuje z uprawnionym,

b) podróżuje po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego – wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej

WYMAGANE DOKUMENTY

Dla punktu b) zaświadczenie zarejestrowane w Zarządzie Transportu Miejskiego z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego, placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej, z imieniem i nazwiskiem opiekuna, wydane przez te placówki według wzoru określonego przez Prezydenta m.st. Warszawy

Bezpłatnie

Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, które ukończyły 26 rok życia

WYMAGANE DOKUMENTY

Orzeczenie właściwego organu, na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności odpowiednie dokumenty wymienione w § 6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. poz. 810)

Bezpłatnie

Osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, które ukończyły 26 rok życia

WYMAGANE DOKUMENTY

Orzeczenie właściwego organu potwierdzające niepełnosprawność, na podstawie przepisów prawa polskiego lub ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez właściwy organ, dokumentujący stopień niepełnosprawności w formie fotokodu QR, zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego

Bezpłatnie

Opiekun osoby całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji lub osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, który:

a) podróżuje z uprawnionym,

b) podróżuje po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego – wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki rehabilitacyjno-terapeutycznej (m.in. do ośrodka wsparcia, placówki terapii i rehabilitacji, środowiskowego domu samopomocy, klubu aktywności dziennej, na warsztaty terapii zajęciowej)

WYMAGANE DOKUMENTY

Dla punktu b) zaświadczenie zarejestrowane w Zarządzie Transportu Miejskiego z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego, placówki rehabilitacyjno-terapeutycznej, imieniem i nazwiskiem opiekuna lub przewodnika, wydane przez te placówki według wzoru określonego przez Prezydenta m.st. Warszawy

Bezpłatnie

Osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku, które ukończyły 26 rok życia

WYMAGANE DOKUMENTY

Orzeczenie właściwego organu potwierdzające niepełnosprawność lub ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez właściwy organ, dokumentująca stopień niepełnosprawności oraz symbol przyczyny niepełnosprawności w formie fotokodu QR, zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego

Bezpłatnie

Osoby z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy z powodu choroby narządu wzroku, które ukończyły 26 rok życia

WYMAGANE DOKUMENTY

Na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności dokumentów wymienionych w § 7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bezpłatnie

Przewodnik osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku i z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy z powodu choroby narządu wzroku, który:

a) podróżuje z uprawnionym,

b) podróżuje po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego – wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki rehabilitacyjno-terapeutycznej (m.in. do ośrodka wsparcia, placówki terapii i rehabilitacji, środowiskowego domu samopomocy, klubu aktywności dziennej, na warsztaty terapii zajęciowej)

WYMAGANE DOKUMENTY

Dla punktu b) zaświadczenie zarejestrowane w Zarządzie Transportu Miejskiego z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego, placówki rehabilitacyjno-terapeutycznej, imieniem i nazwiskiem opiekuna lub przewodnika, wydanego przez te placówki według wzoru określonego przez Prezydenta m.st. Warszawy

Bezpłatnie

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub osoby posiadające I lub II grupę inwalidzką

WYMAGANE DOKUMENTY

Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie wydane przez Komisję ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia wraz z dokumentem poświadczającym, że niepełnosprawność spowodowana jest niepełnosprawnością intelektualną lub ważna legitymacji osoby niepełnosprawnej wydana przez właściwy organ, dokumentująca stopień niepełnosprawności oraz symbol przyczyny niepełnosprawności w formie fotokodu QR, zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego

Bezpłatnie

Opiekun osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub osoby posiadające I lub II grupę inwalidzką, który:

a) podróżuje z uprawnionym,

b) podróżuje po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego – wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki rehabilitacyjno-terapeutycznej (m.in. do ośrodka wsparcia, placówki terapii i rehabilitacji, środowiskowego domu samopomocy, klubu aktywności dziennej, na warsztaty terapii zajęciowej)

WYMAGANE DOKUMENTY

Dla punktu b) zaświadczenie zarejestrowane w Zarządzie Transportu Miejskiego z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego, placówki rehabilitacyjno-terapeutycznej, imieniem i nazwiskiem opiekuna lub przewodnika, wydanego przez te placówki według wzoru określonego przez Prezydenta m.st. Warszawy

Bezpłatnie

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej

WYMAGANE DOKUMENTY

Książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2003 r. Nr 134, poz. 1258), w związku z art. 16 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 2193)

Bezpłatnie

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych

WYMAGANE DOKUMENTY

Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (Dz.U. z 2007 r. Nr 24, poz.153), w związku z art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006 r., nr 249, poz. 1824 ze zm.)

Bezpłatnie

Osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym po ukończeniu 26 roku życia

WYMAGANE DOKUMENTY

Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez zespół orzekający o stopniu niepełnoprawności na podstawie przepisów prawa polskiego wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej lub ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez właściwy organ, dokumentująca stopień niepełnosprawności w formie fotokodu QR zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego

Zniżka 50%

Osoby całkowicie niezdolne do pracy po ukończeniu 26 roku życia

WYMAGANE DOKUMENTY

Orzeczenie właściwego organu wydane na mocy przepisów prawa polskiego, w szczególności na podstawie odpowiednich dokumentów wymienionych w § 6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Zniżka 50%

Osoby odznaczone i represjonowane

Uczestnicy Powstania Warszawskiego odznaczeni Warszawskim Krzyżem Powstańczym

WYMAGANE DOKUMENTY

Legitymacja o przyznaniu odznaczenia wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej lub zaświadczenia o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych z wpisem uznającym Powstanie Warszawskie jako okres zaliczony do uprawnień

Bezpłatnie

Odznaczeni medalem “Za Warszawę 1939-1945”

WYMAGANE DOKUMENTY

Legitymacja o przyznaniu odznaczenia wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

Bezpłatnie

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę

WYMAGANE DOKUMENTY

Legitymacja stowarzyszenia wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

Bezpłatnie

Honorowi Obywatele Miasta Stołecznego Warszawy

WYMAGANE DOKUMENTY

Legitymacja Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy

Bezpłatnie

Osoby, które nabyły status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690)

WYMAGANE DOKUMENTY

Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

Bezpłatnie

Osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.

WYMAGANE DOKUMENTY

Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Bezpłatnie

Osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych

WYMAGANE DOKUMENTY

Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bezpłatnie

Dawcy

Honorowi dawcy krwi, którzy oddali bezpłatnie:
- 18 litrów krwi pełnej - w przypadku mężczyzn
- 15 litrów krwi pełnej - w przypadku kobiet
lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników

WYMAGANE DOKUMENTY

Legitymacja o przyznaniu odznaki honorowej “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” lub odpowiedni wpis w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

Bezpłatnie

Zasłużeni dawcy przeszczepu

WYMAGANE DOKUMENTY

Legitymacji „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” wraz z dowodem osobistym lub innym, dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

Bezpłatnie

Dzieci i młodzież

Dzieci od urodzenia do 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat

Bezpłatnie

Dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, dzieci własne osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, stale zamieszkujące na terenie m. st. Warszawy, nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia, na podstawie imiennego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

WYMAGANE DOKUMENTY

Imienne uprawnienie do bezpłatnych przejazdów w formie spersonalizowanej karty zbliżeniowej, wydawanej Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia stwierdzającego spełnienie warunków uprawniających do ulg, wydanego przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Bezpłatnie

Wychowankowie warszawskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Specjalnego Ośrodka Wychowawczego, na stałe zamieszkujący na terenie m. st. Warszawy, nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia, na podstawie imiennego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

WYMAGANE DOKUMENTY

Spersonalizowana karta zbliżeniowa wydawana przez Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia stwierdzającego spełnienie warunków uprawniających do ulg, wydanego odpowiednio przez dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii lub Specjalnego Ośrodka Wychowawczego

Bezpłatnie

Dzieci i młodzież od 1 października roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat do ukończenia 16 roku życia

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokument ze zdjęciem zawierający datę urodzenia

Zniżka 50%

Młodzież od 17 roku życia do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia

WYMAGANE DOKUMENTY

Ważna legitymacja szkolna, wydana zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Edukacji Narodowej (MEN-I/1 lub MEN-I/2 albo MEN-I/50/2, MEN-I/50a/2 lub MEN-I/50b/2) albo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ART/100 lub ART/102).

Osobom korzystającym z imiennych biletów 30 lub 90 - dniowych, których okres ważności rozpoczyna się przed 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia, uprawnienie przysługuje do końca ważności biletu

Zniżka 50%

Uczniowie, studenci, słuchacze

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie m.st. Warszawy, a także uczniowie klas gimnazjalnych w szkołach innego typu działających na terenie m.st. Warszawy

WYMAGANE DOKUMENTY

Imienne uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, zakodowane na spersonalizowanej karcie zbliżeniowej, wydanej przez Zarząd Transportu Miejskiego lub na innym nośniku zaakceptowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków uprawniających do ulgi

Bezpłatnie

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkujący na terenie m.st. Warszawy, a także uczniowie klas gimnazjalnych w szkołach innego typu zamieszkujący na terenie m.st. Warszawy

WYMAGANE DOKUMENTY

Imienne uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, zakodowane na spersonalizowanej karcie zbliżeniowej, wydanej przez Zarząd Transportu Miejskiego lub na innym nośniku zaakceptowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków uprawniających do ulgi

Bezpłatnie

Uczące się dzieci z rodzin, w których jest czworo i więcej dzieci, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia – na podstawie imiennego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Utrata uprawnień przez jedno z dzieci nie pozbawia pozostałych nabytych uprawnień.

WYMAGANE DOKUMENTY

Dowód uprawnień do bezpłatnych przejazdów, w formie spersonalizowanej karty zbliżeniowej, wydaje Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu dowodów stwierdzających spełnienie warunków uprawniających do ulgi. Przez „rodzinę” należy rozumieć rodzinę, o której mowa w art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508)

Bezpłatnie

Uczniowie i studenci zagranicznych szkół, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia

WYMAGANE DOKUMENTY

Ważna na dany rok kalendarzowy międzynarodowej legitymacja ISIC (International Student Identity Card)

Zniżka 50%

Uczestnicy studiów doktoranckich, nie dłużej niż do ukończenia 35 roku życia

WYMAGANE DOKUMENTY

Ważna legitymacja określona w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1696)

Zniżka 50%

Studenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich

WYMAGANE DOKUMENTY

Ważna legitymacja studencka wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz.1861), w związku z art. 81 oraz 105 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)

Zniżka 50%

Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych

WYMAGANE DOKUMENTY

Ważna legitymacja słuchacza kolegium wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1543), w związku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

Zniżka 50%

Osoby starsze, emeryci, renciści

Osoby, które ukończyły 70 rok życia

WYMAGANE DOKUMENTY

Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem zawierającego datę urodzenia

Bezpłatnie

Emeryci i renciści, jeżeli bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni w Zarządzie Transportu Miejskiego, w Miejskich Zakładach Autobusowych Sp. z o.o., w Tramwajach Warszawskich Sp. z o.o., w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. oraz Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o., do dnia 31 grudnia 2019 r.

Bezpłatnie

Emeryci i renciści do ukończenia 70 roku życia, którym uprawnienia nadał polski organ emerytalny lub rentowy

WYMAGANE DOKUMENTY

Imienna legitymacja emeryta-rencisty, potwierdzająca status emeryta albo rencisty lub w przypadku jej braku - aktualny odcinek emerytury albo renty, bądź wyciąg bankowy potwierdzający pobieranie emerytury albo renty wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej. Nie jest wymagane, aby kwota świadczenia była czytelna

Zniżka 50%

Osoby korzystające z pomocy społecznej i bezrobotni

Osoby korzystające z pomocy warszawskich ośrodków pomocy społecznej, stale zamieszkujące lub przebywające na terenie m.st. Warszawy, które podpisały kontrakty socjalne lub indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

WYMAGANE DOKUMENTY

Imienne uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

Dowód uprawnień do bezpłatnych przejazdów w formie spersonalizowanej karty zbliżeniowej wydaje Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia stwierdzającego spełnienie warunków uprawniających do ulg, wydanego przez warszawski ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby

Bezpłatnie

Bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, bez przysługującego prawa do zasiłku w dniu wyznaczonego terminu obowiązkowej wizyty w Urzędzie

WYMAGANE DOKUMENTY

Zaświadczenie wydane przez Urząd Pracy m.st. Warszawy, zgodne ze wzorem określonym przez Prezydenta m.st. Warszawy wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

Bezpłatnie

Służby państwowe, mundurowe, kombatanci i weterani

Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Bezpłatnie

Funkcjonariusze Policji podczas wykonywania obowiązków służbowych

Bezpłatnie

Umundurowani żołnierze Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania obowiązków służbowych

Bezpłatnie

Umundurowani funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o.

Bezpłatnie

Osoby upoważnione na podstawie imiennego identyfikatora do kontroli biletów w środkach lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie podczas wykonywania czynności służbowych

Bezpłatnie

Osoby upoważnione na podstawie imiennego identyfikatora do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN) w m.st. Warszawie podczas wykonywani czynności służbowych na obszarze SPPN

Bezpłatnie

Pracownicy i osoby działające na zlecenie organizatora i operatorów publicznego transportu zbiorowego w trakcie czynności służbowych

WYMAGANE DOKUMENTY

Legitymacja zapisana na spersonalizowanej karcie zbliżeniowej wydawana przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Bezpłatnie

Wdowy i wdowcy po pracownikach zatrudnionych w Zarządzie Transportu Miejskiego lub u operatorów publicznego transportu zbiorowego działających na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego, zmarłych w wyniku wypadku przy pracy

WYMAGANE DOKUMENTY

Spersonalizowana karta zbliżeniowa, wydana przez Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu dowodów stwierdzających spełnienie warunków uprawniających do ulgi

Bezpłatnie

Posłowie i senatorowie

WYMAGANE DOKUMENTY

Legitymacja poselska lub senatorska w związku z art. 43 ust. 1 i art. 45 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 2018 r. poz. 1799)

Bezpłatnie

Kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną z działalnością kombatancką oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

WYMAGANE DOKUMENTY

Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących ulgach. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276)

Zniżka 50%

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa

WYMAGANE DOKUMENTY

Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydawania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. z 2012 r. poz. 229) w związku z art. 30 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937 ze zm.)

Zniżka 50%

Uprawnienia okazjonalne

Osoby urodzone w środkach lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie organizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego

WYMAGANE DOKUMENTY

Imienna karta wydawana przez Zarząd Transportu Miejskiego

Bezpłatnie

Pasażerowie, w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, tj. 22 września

Bezpłatnie

Uczestnicy Maratonu Warszawskiego, Biegu Powstania Warszawskiego, Biegu Niepodległości oraz Półmaratonu Warszawskiego w dniu zawodów. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów obowiązują w 1 strefie biletowej

WYMAGANE DOKUMENTY

Numer startowy

Bezpłatnie