Rada WTP – Warszawski Transport Publiczny

Rada WTP

W Warszawie przy Zarządzie Transportu Miejskiego powstała Rada Warszawskiego Transportu Publicznego. To miejsce wymiany opinii, zbierania sugestii i informacji od przedstawicieli różnych środowisk na temat funkcjonowania Warszawskiego Transportu Publicznego.

Zarząd Transportu Miejskiego jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego w Warszawie i gminach metropolii warszawskiej, które w ramach międzygminnego porozumienia powierzyły stolicy organizację komunikacji na ich terenie. Decyzje podejmowane w zakresie organizacji transportu publicznego są oceniane przez różne środowiska opiniotwórcze biorące udział w życiu miasta, a opinie dotyczące przyjętych rozwiązań transportowych nie zawsze są jednomyślne. Zadaniem Rady jest zbieranie opinii i propozycji reprezentantów różnych środowisk na tematy organizacyjne, przewozowe, handlowe, taryfowe, infrastrukturalne. Dotyczą one rozwiązań obowiązujących lub możliwych do zastosowania w Warszawskim Transporcie Publicznym. Rada umożliwia swobodną wymianę poglądów i uwag, konfrontowanie różnorodnych stanowisk w toku bezpośredniej dyskusji, jest rozszerzeniem organizowanych dotychczas konsultacji społecznych. Prowadzenie jej posiedzeń zostało powierzone profesjonalnemu moderatorowi, który zagwarantuje bezstronność i obiektywizm.

Dla zachowania właściwej reprezentatywności mieszkańców Warszawy, do udziału w pracach Rady zaproszono przedstawicieli grup:

 • społecznej (2 przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszających konsumentów, pasażerów, osoby niepełnosprawne, młodzież itd. 1 przedstawiciela Warszawskiej Rady Seniorów oraz 1 przedstawiciela Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu),
 • ekologicznej (2 reprezentantów organizacji zajmujących się zrównoważonym rozwojem, walką ze smogiem, hałasem, ograniczeniem emisji spalin),
 • biznesowej (2 przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców, deweloperów, podmioty z branży handlu i usług, oraz 2 przedstawicieli operatorów),
 • samorządowej (2 reprezentantów gmin, z którymi ZTM podpisał porozumienia; przedstawiciela Biura Polityki Mobilności i Transportu, reprezentanta ZTM oraz Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy),
 • naukowej (3 ekspertów z różnych dziedzin nauki, wspierających rozwój transportu na terenie Warszawy).

Członkowie Rady zostali wybrani podczas dwóch spotkań inicjujących powstanie Rady WTP. Pierwsze spotkanie odbyło się 19 marca 2018 r. (relacja tutaj) w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56 w Warszawie. Udział w nim wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń obywatelskich oraz organizacji przedsiębiorców. Spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu aglomeracji warszawskiej i operatorów warszawskich miało miejsce 26 marca 2018 r. (relacja tutaj). Uczestnicy spotkań zostali poproszeni o dokonanie wyboru swoich przedstawicieli w ramach powstałych grup. Zaproponowano również tematy i zagadnienia, którymi powinna zająć się Rada WTP.

Szczegółowy opis dotychczasowych posiedzeń Rady WTP

Pierwsze posiedzenie Rady Warszawskiego Transportu Publicznego odbyło się 5 kwietnia 2018 r. (relacja tutaj) w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego, gdzie wręczono nominacje jej członkom. Przedyskutowano również pierwszy temat, wskazany podczas wcześniejszych spotkań.

24 kwietnia 2018 r., podczas drugiego posiedzenia Rady Warszawskiego Transportu Publicznego (relacja tutaj) kontynuowano dyskusję na temat dostępności do pojazdów i przystanków komunikacji miejskiej. Powstałe w wyniku tej dyskusji rekomendacje przekazano Dyrektorowi ZTM Wiesławowi Witkowi 16 maja 2018 r., w trakcie trzeciego posiedzenia Rady WTP (relacja tutaj).

18 czerwca 2018 r. mieszkańcy Warszawy wzięli udział w spotkaniu Rady Warszawskiego Transportu Publicznego. Otwarte spotkanie poświęcone było rekomendacjom dotychczas wypracowanym przez Radę WTP, a dotyczącym dostępności przystanków oraz pojazdów transportu publicznego dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Mieszkańcy włączyli się do dyskusji, pytając i postulując konkretne rozwiązania i zmiany w systemie transportowym, np. dotyczące zmiany tras linii, usytuowania przystanków czy też konstrukcji różnych elementów pojazdów komunikacji miejskiej.

20 września 2018 r. odbyło się piąte posiedzenie Rady WTP. Dokończono ustalanie Rekomendacji dot. priorytetów dla pojazdów transportu publicznego w ruchu miejskim i ich uzasadnienia. Te zostaną przekazane Dyrektorowi ZTM na kolejnym posiedzeniu Rady WTP. Kolejnym punktem posiedzenia był temat utworzenia Karty Gwarancji Jakości – swoistego rodzaju Karty Praw Pasażera – zapewniającej pasażerom WTP określone standardy obsługi. Dalsze rozmoty dotyczyły wstępnych wyników przeglądu taboru WTP z zakresu dostępności przystanków i pojazdów transportu publicznego dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji.

16 października 2018 r., podczas szóstego spotkania Rady WTP przekazano Dyrektorowi ZTM Wiesławowi Witkowi rekomendacje postulujące podjęcie koniecznych działań  o charakterze  legislacyjnym, organizacyjnym, informatycznym i infrastrukturalnym, aby zapewnić priorytetyzację dla transportu publicznego (relacja tutaj).

21 listopada odbyło się siódme posiedzenie Rady Warszawskiego Transportu Publicznego, podczas którego omawiany był temat informacji pasażerskiej, w szczególności możliwości poprawy dla osób słabowidzących czytelności rozkładów jazdy oraz rozwoju cyfrowych rozwiązań ułatwiających planowanie podróży warszawskim transportem publicznym. Drugim istotnym tematem podjętym przez członków Rady była integracja komunikacji w Metropolitalnym Obszarze Warszawskim z uwzględnieniem roli węzłów komunikacyjnych i parkingów P+R (relacja tutaj).

W środę 12 grudnia licznie przybyli mieszkańcy Warszawy i aglomeracji wzięli udział w warsztatach na cztery ważne dla rozwoju Warszawskiego Transportu Publicznego zagadnienia – marszrutyzacji linii, uprzywilejowania transportu publicznego w centrum Warszawy, informacji pasażerskiej oraz Karty Praw Pasażera. Każdy mógł się wypowiedzieć na wszystkie tematy bo dyskusje odbywały się w grupach, przy stolikach. Dyskutujący zmieniali się rotacyjnie pomiędzy stolikami tematycznymi.

Pasażerowie WTP uznali, że potrzebny jest taki dokument jak Karta Praw Pasażera ale jednocześnie zwrócili uwagę, że powinna zawierać także obowiązki. Pojawiły się również głosy, że konieczne jest doprecyzowanie zasad przewozu rowerów i bagażu a także prowadzenie kampanii edukacyjnych o komunikacji miejskiej.

Dyskutujący zgodzili się z opinią, że uprzywilejowanie Warszawskiego Transportu Publicznego jest potrzebne i zasadne. Powinny powstawać buspasy, sygnalizacje świetlne z priorytetami dla WTP oraz system kontroli ruchu na wydzielonych pasach ruchu.

Pasażerowie uważają, że dokładna i łatwo dostępna informacja pasażerska ułatwia korzystanie z WTP. Dlatego proponują rozbudowę systemu tablic SIP, także zbiorczych czyli pokazujących rozkłady jazdy z całych węzłów przesiadkowych. Ważnym kanałem informacyjnym jest Internet – strona internetowa, aplikacje mobilne, stąd postulaty ich budowy lub przebudowy.

Uczestnicy dyskusji chcą powiększenia sieci linii lokalnych, wewnątrz dzielnicowych, a także zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej. Inne postulaty to m.in. skracanie dróg dojścia do przystanków czy sukcesywne zwiększanie liczby tramwajów niskopodłogowych.

A do zagadnień wartych podjęcia przez Radę WTP w nadchodzącym 2019 roku pasażerowie zaliczyli w pierwszej kolejności tematykę projektowania układu komunikacyjnego i opracowywania rozkładów jazdy linii komunikacyjnych. W drugiej kolejności chcieliby, aby Rada zajęła się komfortem i warunkami podróży. Istotne znaczenie mają też dla pasażerów aspekty rozwoju ekologicznego transportu publicznego w Warszawie. Tak więc zarówno przez Radą WTP, jak i przed ZTM kolejny rok poważnych prac w zakresie podnoszenia jakości świadczenia usług komunikacyjnych.  

Dziewiąte posiedzenie Rady WTP odbyło się 16 stycznia 2019 roku. Podczas spotkania omawiano rekomendacje dotyczącą informacji pasażerskiej oraz zasady przewożenia rowerów środkami komunikacji miejskiej.

W trakcie prac nad rekomendacjami dotyczącymi informacji pasażerskiej szczegółowo omawiano: opracowanie aplikacji WTP, informowanie w czasie rzeczywistym o kursowaniu pojazdów i utrudnieniach, udostępnianie danych ZTM na potrzeby zewnętrznych aplikacji, poprawę czytelności rozkładów jazdy na przystankach, umieszczenie planów i schematów na przystankach oraz testy e-papieru jako formy prezentacji rozkładów jazdy. Przekazanie rekomendacji dyrektorowi ZTM planowane jest na luty.

Dyskusja o przewożeniu rowerów pojazdami transportu zbiorowego zaowocowała określeniem zagadnień do rekomendacji. Członkowie Rady będą rozmawiali m.in. o doprecyzowaniu przepisów dotyczących przewozu jednośladów, wyposażeniu pojazdów w uchwyty dla rowerów oraz wprowadzeniu opłat za ich przewóz. Dalszej analizy wymaga także konieczność przeprowadzenia kolejnej kampanii edukacyjnej dotyczącej przewozu rowerów oraz zdefiniowanie roweru w przepisach, a także przeanalizowanie zasad przewozu innych pojazdów w środkach komunikacji miejskiej.

Członkowie Rady WTP 20 lutego spotkali się po raz 10. Prace Rady skupiły się na przyjęciu rekomendacji w zakresie informacji pasażerskiej oraz opracowywaniu rekomendacji dotyczących integracji transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej.

Rekomendacje „informacyjne” dotyczą: uruchomienia aplikacji mobilnej, udostępnienia danych innym źródłom informacji, wykorzystania wyświetlaczy dostępnych w transporcie zbiorowym jako nośnika informacji o rzeczywistym czasie odjazdów pojazdów, zwiększenia czytelności rozkładów jazdy oraz umieszczenia na przystankach schematów prezentujących ich najbliższą okolicę.

W ramach prac nad rekomendacjami „integracyjnymi” zajmowano się przede wszystkim tematem jednego ośrodka, który były odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi formami mobilności oraz powołaniem jednego organizatora transportu w aglomeracji. Dyskutowano także m.in. o przyszłych potrzebach transportu publicznego w metropolii, badaniu oczekiwań transportowych pasażerów, rozwoju systemu „Parkuj i jedź” i integracji węzłów przesiadkowych. 

Jedenaste posiedzenie Rady WTP odbyło się 20 marca 2019 roku. Podczas posiedzenia skupiono się na dwóch zagadnieniach – integracji transportu publicznego w obszarze metropolitalnym Warszawy oraz przewozie rowerów środkami komunikacji miejskiej.

Rada przyjęła rekomendacje w zakresie integracji transportu publicznego. Dotyczą one m.in.: powołania instytucji integrującej transport zbiorowy na obszarze metropolitalnym Warszawy, opracowania standardów usług transportowych oraz nawiązania współpracy z gminami, powiatami i Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w celu zaplanowania i przeprowadzenia badań i analiz określających potrzeby transportowe mieszkańców aglomeracji. Zarekomendowano także wprowadzenie cyklicznych rozkładów jazdy, rozbudowę sieci parkingów P+R oraz modernizację i rozwój węzłów przesiadkowych. Pełna lista rekomendacji jest dostępna tutaj

Zdaniem członków Rady WTP należy rozważyć zmianę przepisów dotyczących przewożenie rowerów środkami komunikacji miejskiej. Istotnym zagadnieniem jest poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż urządzeń przytrzymujących jednoślady, umieszczenie dodatkowego oznakowania miejsc przeznaczonych dla rowerów oraz wyznaczenie dodatkowych miejsc dla rowerów w wagonach metra.

Dwunaste posiedzenie odbyło się 24 kwietnia 2019 r. w godz. 16.00-20.00. Pierwszym punktem spotkania była prezentacja „Zasady kształtowania układu komunikacyjnego” przygotowana przez przedstawicieli Działu Organizacji Przewozów i przedstawiona przez Pana Michała Piwowarskiego. Bardzo szczegółowo zostały przedstawione zasady jakimi kieruje się ZTM opracowując układ komunikacyjny i rozkłady jazdy. Omówiono przesłanki powstawania potrzeb przewozowych, możliwości ich realizacji, zasady przygotowywania oferty przewozowej, w tym proces konsultacji społecznych i prac analitycznych służących wypracowaniu optymalnego rozwiązania.

Następnie ponad godzinę członkowie Rady mieli możliwość dopytywania przedstawicieli Działu PPO o szczegółowe rozwiązania niektórych kwestii i dyskutować o towarzyszących temu zagadnieniu dylematach, jak podróżować – bezpośrednio czy z przesiadkami, albo jaki przyjąć czas przejazdu na linii narażonej na kongestię ruchu.

Rada WTP określiła wstępnie pięć propozycji Rekomendacji w zakresie organizacji układu komunikacyjnego dotyczących:

 • przeanalizowania połączeń międzydzielnicowych i wewnątrzdzielnicowych,
 • analizy w zakresie możliwości wprowadzenia telebusów, którą przygotuje wstępnie moderator,
 • zapewnienia przewidywalności WTP,
 • zapewnienia stabilności finansowania WTP.

Podczas spotkania kontynuowano też (z poprzedniego posiedzenia) dyskusję na temat opracowania Rekomendacji dotyczących przewozu rowerów w pojazdach WTP.

Członkowie Rady WTP po raz trzynasty spotkali się 14 maja 2019 r. Podczas spotkania podsumowano pierwszy rok działalności Rady, a znaczną jego część poświęcono na sprawozdanie z realizacji rekomendacji. Rozpoczęto m.in. uzupełnianie wyposażenia pojazdów – pojawią się dodatkowe poręcze przy drzwiach, a osoby niepełnosprawne skorzystają z dłuższych pasów bezpieczeństwa oraz nowego modelu oparcia w pociągach SKM. Dodatkowo zostanie wyraźniej oznaczone na podłodze miejsce dla wózków inwalidzkich i dziecięcych.

W trakcie posiedzenia rozmawiano także o zintegrowanej karcie miejskiej, przewożeniu rowerów komunikacją miejską oraz opracowaniu standardów i wytycznych dla budowy i utrzymania węzłów przesiadkowych.

Członkowie Rady mieli okazję również rozmawiać  ponad godzinę z Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy Panem Robertem Soszyńskim o możliwych działaniach władz Miasta w zakresie realizacji polityki mobilności i usprawniania funkcjonowania warszawskiego transportu publicznego. Pan Prezydent podkreślił również, że Rada WTP pełni istotną rolę doradczą i ma przed sobą jeszcze wiele zadań do realizacji. Nie wolno rezygnować z tak ważnego gremium.  Jest to dobrze dobrana grupa osób, która dyskutuje o konkretnych rozwiązaniach, sprawach związanych z transportem publicznym. Pomimo zatrudniania w jednostkach miejskich specjalistów z różnych dziedzin, dla nas nadal istotny jest kontakt z organizacjami pozarządowymi, użytkownikami. Władze miasta są przekonane o potrzebie rozwoju współdzielonej mobilności i starają się możliwie przychylnie na takie rozwiązania  odpowiadać.  W trakcie podejmowania decyzji o konkretnych działaniach, trzeba brać pod uwagę potrzeby różnych interesariuszy, wszystkich użytkowników dróg i transportu publicznego.

Czternaste posiedzenie Rady WTP odbyło się 4 czerwca 2019 roku i miało otwarty charakter, czyli mogli wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani komunikacją miejską mieszkańcy aglomeracji warszawskiej.

Znaczną część spotkania poświęcono rekomendacjom. W pierwszej kolejności wręczono dyrektorowi ZTM Wiesławowi Witkowi rekomendacje dotyczące przewozu pojazdami WTP rowerów, wózków i innych środków transportu. Rada wykazała konieczność podjęcia działań o charakterze technicznym, organizacyjnym i prawnym, które będą miały na celu poprawę warunków transportu i bezpieczeństwa. Konieczne będą także działania edukacyjne prowadzone wśród pasażerów i kierujących pojazdami komunikacji miejskiej.

Rada WTP wróciła również do rekomendacji dotyczących systemu informacji pasażerskiej oraz integracji transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej. Rekomendacje te są wynikiem poprzedniego otwartego posiedzenia rady w grudniu ub.r. Dyrektor ZTM przedstawił plany i możliwości wdrażania rekomendacji w życie.

Druga część spotkania była prowadzona w formie warsztatów z udziałem członków Rady WTP, pracowników ZTM i mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Zajmowano się: bezpieczeństwem w pojazdach i na przystankach WTP, zasadami projektowania nowoczesnych węzłów przesiadkowych, nową Zintegrowaną Kartą Miejską oraz budową autobusowego układu komunikacyjnego w przypadku rozbudowy transportu szynowego.

Członkowie Rady WTP spotkali się 24 września po wakacyjnej przerwie. Piętnaste posiedzenie było poświęcone przede wszystkim mobilnej aplikacji e-transport, organizacji układu komunikacyjnego oraz węzłom przesiadkowym.

Aplikacja e-transport (oparta o rozkład jazdy w czasie rzeczywistym) jest częścią projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny. Podczas ostatniego spotkania Rady zaprezentowano planowane badania w zakresie potrzeb i oczekiwań pasażerów w ramach budowanej aplikacji. Badania jakościowe zostaną przeprowadzone wśród ośmiu grup pasażerów, w tym wśród osób niedowidzących i niewidomych, niedosłyszących i głuchych oraz seniorów. Pytania będą dotyczyły problemów pojawiających się podczas korzystania z pojazdów WTP oraz pomysłów na ich rozwiązanie.

W zakresie organizacji układu komunikacyjnego doprecyzowano obszary tematyczne, które zostaną zawarte w opracowywanej rekomendacji. Będą to: transport na żądanie, zapewnienie stabilności finansowania WTP, organizacji połączeń wewnątrz- i międzydzielnicowych, dostępności komunikacji miejskiej, formuły konsultacji społecznych dotyczących wprowadzanych zmian w układzie komunikacyjnym oraz zapewnienie przewidywalności (w rozumieniu punktualności i niezawodności) WTP.

W trakcie posiedzenia powrócono także do tematu węzłów przesiadkowych. Przedstawiono informację o tym, na jakim etapie jest obecnie opracowanie dotyczące standardów i wytycznych dla budowy i utrzymania węzłów przesiadkowych.

Szesnaste posiedzenie Rady WTP odbyło się 16 października 2019 roku. Jego znaczną część wypełniła prezentacja wyników „Badania satysfakcji pasażerów WTP 2019”. Zajmowano się także rekomendacją dotyczącą organizacji układu komunikacyjnego oraz sprawozdaniem z zakresu stanu realizacji dotychczasowych rekomendacji.

Zgodnie z wynikami „Badania satysfakcji pasażerów WTP 2019”, 87 proc. respondentów ocenia WTP na poziomie co najmniej dobrym. Nikt nie ocenił go źle. Do najważniejszych wskaźników komunikacji pasażerowie zaliczyli: punktualność, częstotliwość, czas dotarcia do celu oraz zatłoczenie pojazdów WTP. Najlepiej oceniono częstotliwość i punktualność kursowania metra, a najsłabiej zatłoczenie pojazdów i temperaturę panującą w pojazdach WTP. Pasażerowie zwrócili również uwagę na potrzebę poprawy informacji w przypadku wystąpienia awarii i innych zakłóceń w funkcjonowaniu WTP. Warszawską komunikację w 2019 roku jako lepszą w porównaniu do okresu przed rokiem 2010 oceniło 89 proc. ankietowanych. „Badania satysfakcji pasażerów WTP 2019” zostały przeprowadzone przez agencję IPSOS w czerwcu br. na reprezentatywnej grupie 1051 pasażerów. 94 proc. respondentów korzysta z WTP ponad 5 lat.

W zakresie organizacji układu komunikacyjnego zajmowano się m.in. tematem analizy połączeń międzygminnych oraz systemem rozpatrywania wniosków pasażerów w zakresie zmiany układu komunikacyjnego.

Dotychczas przyjęto 35 rekomendacji. Trzy rekomendacje, z 43 zidentyfikowanych zadań, zostały zrealizowane (standardy szkoleń dla prowadzących pojazdy WTP, wymiana naklejek informacyjnych o przestrzeni dla rodziców z wózkami dziecięcymi oraz pasażerów na wózkach, poprawa informacji o strefie biletowej i dojściu do toalet na stacjach metra), a 14 zadań będzie realizowanych. Przedstawiono także  informację o rozpoczęciu wdrażania innych 26 zadań wynikających z przyjętych rekomendacji. Pięć rekomendacji, przekraczających statutowy zakres zadań ZTM, zostało przekazanych do Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy.

Siedemnaste posiedzenie Rady WTP odbyło się 13 listopada 2019 roku. Pierwszym punktem spotkania było wręczenie Panu Wiesławowi Witkowi – Dyrektorowi ZTM rekomendacji dot. zasad organizacji i rozwoju układu komunikacyjnego WTP. Rekomendacje te  dotyczą:

 • wprowadzenia transportu na żądanie (tzw. telebusów), w szczególności w dzielnicach peryferyjnych i gminach ościennych,
 • zapewnienia stabilności finansowania WTP, zarówno przez władze Warszawy jak i gminy współpracujące z ZTM Warszawa,
 • przeanalizowania organizacji połączeń wewnątrzdzielnicowych, biorąc pod uwagę w szczególności składane przez pasażerów wnioski,
 • przeanalizowania organizacji połączeń międzydzielnicowych i międzygminnych w celu zmniejszenia liczby tranzytowych podróży przez centrum Warszawy,
 • rozsądnego zwiększania dostępności komunikacji miejskiej i tworzenia układu drogowego głównie z myślą o transporcie publicznym,
 • zapewnienia przewidywalności WTP, w  zakresie  punktualności, niezawodności i dostępności, szczególnie w rejonach dworców kolejowych i innych ważnych społecznie celów i źródeł podróży.

Dyrektor przyjmując już szósty zestaw rekomendacji, podziękował za włożony wkład w ich przygotowanie. Zadeklarował również, że zostaną podjęte działania, dzięki którym będą one mogły zostać zrealizowane. Dyrektor poinformował także o prowadzonej integracji z gminami i Kolejami Mazowieckimi oraz poszukiwanych rozwiązaniach służących likwidacji „białych plam” w dostępności do WTP.

Następnie przedstawiciel spółki Tramwaje Warszawskie zaprezentował prototyp wyświetlacza e-papierowych rozkładów jazdy. Urządzenie składa się z dwóch części: górna zawiera informacje o kilku najbliższych odjazdach danego przystanku, a dolna wyświetla pełne rozkłady jazdy linii odjeżdżających z danego przystanku. Korzystając z czterech przycisków pasażer będzie mógł wybrać rozkład interesującej go linii, odpowiedni typ dnia, sprawdzić trasę i dodatkowe informacje o rozkładzie jazdy.   Spółka Tramwaje Warszawskie zamierza testowo umieścić na przełomie roku sześć takich tablic na kilku wybranych tramwajowych przystankach. Planowane testy to realizacja jednej z rekomendacji.

Kolejno omówiono tryb rozpatrywania wniosków dot. zmian w układzie komunikacyjnym i rozkładach jazdy. Członkowie Rady WTP zadali kilka pytań oraz podzielili się swoimi sugestiami.

Podstawowym tematem posiedzenia była ekologia i edukacja w transporcie. Po przedstawionych prezentacjach członkowie Rady dzielili się swoimi refleksjami i propozycjami tematów, które powinny stać się podstawą przygotowywanych rekomendacji. W ramach wyrażanych poglądów znalazły się dylematy: jakie źródła napędu kupowanych autobusów należy preferować, wymiany taboru, czy należy bardziej finansować tabor elektryczny tabor czy zapewnić większą podaż miejsc, czy dla mieszkańców Warszawy ekologia w transporcie publicznym ma znaczenie oraz jak efektywnie edukować społeczeństwo w zakresie zachowań komunikacyjnych, do kogo kierować przekaz edukacyjny i jak powinien on wyglądać.

Na początku grudnia 2019 roku odbyło się osiemnaste posiedzenie Rady WTP, które było jednocześnie czwartym posiedzeniem otwartym, czyli takim, w którym mogły wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane tematem Warszawskiego Transportu Publicznego.

Podczas spotkania zaprezentowano rekomendacje wypracowane podczas ostatniego półrocza, które dotyczyły zasad organizacji i rozwoju układu komunikacyjnego oraz przewozu pojazdami WTP rowerów, wózków i innych urządzeń transportu osobistego.

W ramach warsztatów dyskusyjnych organizatorzy i goście rozmawiali m.in. o: zasadach prowadzenia dialogu społecznego, formie rozkładów jazdy na przystankach, funkcjonalnościach aplikacji mobilnej o transporcie publicznym oraz kampaniach informacyjno-promocyjnych zachęcających do korzystania z transportu publicznego.

Dziewiętnaste posiedzenie Rady WTP odbyło się 21 stycznia 2020 roku.

Przewodnim motywem spotkania były prace nad rekomendacjami dotyczącymi ekologii, edukacji i promocji transportu publicznego. Wstępnie, w zakresie promocji, skupiono się na: programie zachęcania kierowców do zamiany samochodu na środki transportu zbiorowego, rozwoju oferty biletowej oraz rozwoju Warszawskiego Transportu Publicznego z uwzględnieniem jego funkcji miastotwórczej.

W ramach rekomendacji ekologicznych skupiono się na: pojazdach nisko- i zeroemisyjnych, polityce miasta, w tym WTP w obszarze zmian klimatycznych oraz promocji ekologicznych środków transportu.

W trakcie posiedzenia dyskutowano także o planowanych rekomendacjach „rowerowych”, czyli uszczegółowieniu zasad i przepisów dotyczących przewozu rowerów środkami komunikacji miejskiej. Uczestników spotkania zapoznano także z przyjętą 1 sierpnia ub.r. Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1161 dotyczącą promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego.

Członkowie Rady WTP spotkali się po raz dwudziesty 25 lutego 2020 roku. Głównym celem posiedzenie była kontynuacja prac nad rekomendacjami dotyczącymi ekologii, edukacji i promocji transportu. Skupiono się na pięciu rekomendacjach z zakresu: przygotowań Warszawy do zmian klimatycznych, miastotwórczej roli transportu, działań mających na celu pozyskanie nowych pasażerów WTP, promocji ekologicznych środków transportu oraz wzmocnienia integracji transportu publicznego w województwie mazowieckim.

Rada zaakceptowała także ostateczną wersję rekomendacji o przejrzystości rozpatrywania przez ZTM wniosków pasażerów dotyczących zmian tras linii komunikacyjnych.

Dodatkowo powrócono do tematu przewożenia pojazdami WTP rowerów, wózków dziecięcych, zwierząt i bagażu.

Przedstawiciel Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy zaprezentował analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem autobusów zeroemisyjnych w świadczeniu usług komunikacyjnych. Z kolei pracownik ZTM przedstawił informację o możliwości realizacji rekomendacji dotyczącej przeglądu zatok przystankowych oraz przeprowadzenia analizy zasadności ich likwidacji.

W kwietniu 2020 roku – pomimo stanu epidemii – Rada WTP pracowała. Zmieniła się tylko formuła spotkań – tradycyjne zastąpiono zdalnymi. Efektem jest opracowanie „Rekomendacji w zakresie ekologicznych, edukacyjnych i promocyjnych działań ZTM”.

W ich preambule czytamy: Transport publiczny ma istotne znaczenie dla ograniczenia negatywnego wpływu miasta na środowisko w tym przede wszystkim na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Przyczynia się do zmniejszenia korzystania z transportu indywidualnego, a także uwalnia przestrzeń dla terenów zieleni. Ważnym jest także promowanie przyjaznego dla środowiska transportu publicznego czyli nisko- albo zeroemisyjnego. W ten sposób przyczynia się to do tworzenia miasta ekologicznie odpowiedzialnego, dbającego o poprawę jakości życia mieszkańców i przyjezdnych.

Z pełną treścią rekomendacji można zapoznać się tutaj

W czwartek, 19 maja odbyło się 21 posiedzenie Rady WTP, a dwa tygodnie później,  3 czerwca – 22 posiedzenie. Oba w znacznym stopniu poświęcono funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej podczas pandemii.

Skupiono się na trzech zagadnieniach – ograniczeniach obowiązujących w komunikacji a dostępnych w pojazdach rozwiązaniach technicznych i funkcjonalnych; zasadach, zgodnie z którymi należy zarządzać transportem zbiorowym po ustąpieniu pandemii oraz prognozach w zakresie kształtowania systemu transportu publicznego w mieście i aglomeracji pod kątem zagrożeń epidemicznych.

Wynikiem dyskusji są Rekomendacje, które zostały przekazane Dyrektorowi ZTM w dniu 20 lipca 2020 r. Obok Rekomendacji dotyczących działań związanych z pandemią, Rada WTP przedstawiła także Rekomendację dotyczącą zapewnienia równoprawnego korzystania wszystkim osobom z transportu publicznego.

Dwudzieste trzecie posiedzenie Rady WTP – w formie wideokonferencji – odbyło się 15 września 2020 roku. Poświęcono je przede wszystkim bezpieczeństwu w Warszawskim Transporcie Publicznym, głównie pod kątem zagrożeń terrorystycznych oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zajmowano się m.in.: problemem pozostawiania bagażu w pojazdach WTP i konsekwencjach w postaci utrudnień w ruchu, prowadzeniem pojazdów przez osoby znajdujące się pod wpływem środków psychoaktywnych, wjeżdżaniem przez kierowców na skrzyżowania tuż przed zmianą świateł oraz wymianą informacji pomiędzy pasażerami a prowadzącym pojazd w przypadku zaobserwowania niebezpiecznej sytuacji w przedziale pasażerskim.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji podjęto decyzję o przygotowaniu rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa w Warszawskim Transporcie Publicznym.

Dwudzieste czwarte posiedzenie Rady WTP odbyło się w październiku 2020 r., a dwudzieste piąte – w listopadzie.

Podczas posiedzeń zajmowano się przede wszystkim bezpieczeństwem w Warszawskim Transporcie Publicznym oraz kierunkiem rozwoju infrastruktury transportu zbiorowego.

W efekcie doprecyzowano rekomendacje „Bezpieczne korzystanie z Warszawskiego Transportu Publicznego” oraz zastanawiano się nad kierunkami rozwoju infrastruktury. Dyskutowano m.in. o potrzebie zmiany podejścia do infrastrukturalnych inwestycji – częściowej rezygnacji z twardej infrastruktury transportowej na rzecz tworzenia komplementarnego, zintegrowanego i zrównoważonego systemu transportowego, który będzie wykorzystywał cyfrowe usługi mobilności. Zwrócono także uwagę na potrzebę popularyzacji idei współdzielonego transportu m.in. wśród osób indywidualnych, instytucji publicznych, pracodawców i jednostek oświatowych. Efektem dyskusji będzie opracowanie rekomendacji.

W grudniu 2020 r. członkowie Rady WTP spotkali się po raz dwudziesty szósty. Członkowie Rady mieli okazję zapoznać się z prezentacjami poświęconymi m.in.: pracom nad nowym Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego dla m.st. Warszawa, koncepcji parkingu „Parkuj i jedź” przy ostatniej stacji M2 – Bródno oraz rozwojowi elektromobilności w WTP.

Podczas posiedzenia – w ramach prac nad nowymi rekomendacjami – zajmowano się także m.in.: koniecznością zintegrowania zagospodarowania przestrzennego miasta z rozwojem transportu publicznego, współdzielonymi podróżami oraz hierarchizacją zadań inwestycyjnych. W efekcie opracowano pięć rekomendacji, które w styczniu 2021 r. zostały przekazane pani dyrektor ZTM Katarzynie Strzegowskiej.

Dwudzieste ósme posiedzenie Rady WTP odbyło się w formule zdalnej w dniu 9 czerwca br. Głównym tematem spotkania były kwestie współpracy z zarządcami dróg gminnych i powiatowych w aglomeracji warszawskiej przy stosowaniu rozwiązań i urządzeń uspokajających ruch drogowy, w tym progów spowalniających, wyniesionych przejść i skrzyżowań. Często wdrożenie tego typu organizacji ruchu powoduje brak możliwości przejazdu niskopodłogowych autobusów transportu publicznego. Temat do dyskusji na forum Rady WTP zgłosił Urząd Miasta i Gminy Piaseczno. W wyniku dyskusji podjęto kilka rekomendacji. W ramach posiedzenia przedstawiciele ZTM przedstawili członkom Rady informacje o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w okresie pandemii Covid-19.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowo (radaWTP@ztm.waw.pl) lub telefonicznie (tel. 22-459-41-75).

Materiały dotyczące działalności Rady WTP można pobrać poniżej:

Skład osobowy Rady WTPpdf (447 KB)
MobileMS
Open Font License