Wystawiono mi wezwanie – co dalej? – Warszawski Transport Publiczny

Wystawiono mi wezwanie – co dalej?

ikona - kontrola biletów

Wezwanie do zapłaty wystawia kontroler biletów, a może to zrobić gdy pasażer:

  • nie posiada ważnego biletu;
  • nie posiada uprawnień do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego;
  • spowoduje bezzasadne zatrzymanie pojazdu.

W przypadku nie uregulowania zadłużenia w terminie wskazanym na wezwaniu, za każdy dzień naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.

Po trzech miesiącach od daty wystawienia wezwania do zapłaty sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego, a po 45 dniach może zostać przekazana do BIG-u i KRD.

Chcę zapłacić za wezwanie do zapłaty
ikona - pieniądze

Na wezwaniach do zapłaty stanowiących wydruk z terminala wskazany jest każdorazowo indywidualny numer konta.

W czasie kontroli nie miałem biletu imiennego / legitymacji

W ciągu 7 dni od wystawienia wezwania do zapłaty należy:

  • wypełnić formularz w e-POP (e-pop.wtp.waw.pl) oraz załączyć ważny bilet imienny, dokument uprawniający do przejazdów ulgowych bądź bezpłatnych,
  • uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 21 zł.
Chcę złożyć reklamację
ikona - reklamacje

Pasażer ma możliwość złożenia reklamacji w terminie 3 miesięcy od daty wystawienia wezwania do zapłaty.

Reklamację należy złożyć, wypełniając odpowiedni formularz w e-POP (e-pop.wtp.waw.pl) oraz dodając załączniki. 

W przypadku nieuregulowania zadłużenia w terminie 3 miesięcy sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, a następnie do komornika sądowego.

Złożenie reklamacji nie wstrzymuje terminu płatności.

Chcę rozłożyć zadłużenie na raty

W celu rozłożenia należności na raty należy wypełnić wniosek w e-POP (e-pop.wtp.waw.pl).  

Istotnym elementem w procesie wnioskowania jest wskazanie i potwierdzenie źródła dochodów, które wpływa na decyzję ugodową. 

Pasażerowie mają następujące możliwości podpisania ugody: 

  • elektronicznie, jeżeli posiadają PROFIL ZAUFANY lub PODPIS KWALIFIKOWANY, 
  • w formie papierowej w jednym z wyznaczonych Punktów Obsługi Pasażera.
Jaki jest numer konta do wpłat za jazdę bez ważnego biletu
ikona - bank

Każde wezwanie posiada zindywidualizowany numer konta. Ostatnie cyfry numeru konta są numerem wezwania do zapłaty, które otrzymał pasażer.

Jeżeli nie posiadasz indywidualnego rachunku dokonaj wpłaty na ogólny numer rachunku bankowego do wpłat za jazdę bez ważnego biletu: 02 1030 1508 0000 0005 5005 5023

Tabela opłat dodatkowych

Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu

opłata: 266 zł

Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu

opłata: 196 zł

Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny

opłata: 700 zł

W przypadku uiszczenia opłat dodatkowych wymienionych w punkcie 1 i 2 bezpośrednio u kontrolera biletów na miejscu kontroli

opłata: 159,60 zł
117,60 zł

W przypadku uiszczenia opłat dodatkowych wymienionych w punkcie 1 i 2 najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do tej opłat

opłata: 186,20 zł
137,20 zł

Opłata dodatkowa za wydanie kolejnej nowej spersonalizowanej karty zbliżeniowej

opłata: 14 zł

Opłata manipulacyjna za czynności związane z pobraniem opłaty dodatkowej lub wystawieniem wezwania do zapłaty w przypadku ich anulowania

opłata: 21 zł

Opłata manipulacyjna za przyjęcie biletu do zwrotu

20% wartości nominalnej biletu, nie więcej jednak niż 50,00 zł

Przewóz bagażu i zwierząt nie podlega opłacie

Zgodnie z Ustawą prawo przewozowe przewoźnik nakłada opłatę dodatkową wraz z właściwą należnością za przewóz.

W przypadku nałożenia opłaty dodatkowej pasażer zobowiązany jest zatem uiścić niniejszą opłatę wraz z właściwą należnością za przewóz stanowiącą równowartość ceny biletu jednorazowego odpowiedniego do posiadanych uprawnień i strefy przejazdu.

Opłata dodatkowa może ulec zmniejszeniu o 30% pod warunkiem uregulowania jej nie później niż w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania. Należność przewozowa nie podlega pomniejszeniu.

PODSTAWA PRAWNA – Uchwała nr XLVII/1139/2017 z 06.04.2017

Jeżeli nie miałeś możliwości załatwienia sprawy poprzez e-POP, możliwe jest również złożenie pisma w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów (wykaz – www.wtp.waw.pl/punkty-obslugi/) bądź listownie na adres Zarząd Transportu Miejskiego ul. Grochowska 316/320, 03-839 Warszawa.

MobileMS
Open Font License