Regulamin parkingów P+R – Warszawski Transport Publiczny

Regulamin parkingów P+R

logo Parkuj i Jedź

Regulamin parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie

§ 1

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie, zwanych dalej „Parkingami”, zarządzanych przez m.st. Warszawę przy pomocy jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) – zwaną dalej „Zarządcą”.

2. Parking jest parkingiem płatnym, publicznym i niestrzeżonym, czynnym 7 dni w tygodniu, w godzinach od 4:30 do 2:30.

3. Zarządca w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o:

1) otwarciu Parkingu lub jego części w godzinach innych niż wymienione w ust. 2;

2) okresowym wyłączeniu Parkingu lub jego części z użytkowania.

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1) Pojazd – samochód osobowy, w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm. – zwanej dalej Prawem o ruchu drogowym) w tym Pojazd elektryczny;

2) Pojazd elektryczny – Pojazd:

a) o napędzie spalinowo-elektrycznym z wbudowanymi akumulatorami, albo

b) wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną

– w którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania;

3) Użytkownik – osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca Pojazdem, motocyklem, rowerem, motorowerem) lub właściciel Pojazdu, motocykla, roweru, motoroweru. W przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego Pojazdem, motocyklem, rowerem, motorowerem, za użytkownika uważa się w szczególności właściciela Pojazdu, motocykla, roweru, motoroweru;

4) Miejsce postojowe – wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona do postoju Pojazdu;

5) Karta Eko – okresowa karta wydawana przez Zarządcę dla Pojazdu elektrycznego, zgodnie z zasadami określonymi w § 5, przy czym sposób wydawania Karty Eko określa Zarządca.

§ 3

1. Parking jest przeznaczony dla Pojazdów, motocykli, rowerów i motorowerów.

2. Z chwilą wjazdu na teren Parkingu następuje zawarcie przez Użytkownika Parkingu z Zarządcą umowy najmu miejsca postojowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Użytkownik Parkingu z chwilą wjazdu na teren Parkingu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4. Umowa najmu miejsca postojowego wygasa z chwilą wyjazdu z Parkingu.

5. Zarządca może zezwolić na korzystanie z Parkingu innym pojazdom, niż wymienione w ust. 1.

6. Przy korzystaniu z Parkingu wyłącza się stosowanie przepisów art. 674 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

§ 4

1. Na terenie Parkingu w godzinach 2.31 – 4.29, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w § 1 ust. 3, obowiązuje zakaz postoju oraz ruchu Pojazdów.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy:

1) Pojazdów elektrycznych, na podstawie uprawnienia wydanego przez Zarządcę w postaci Karty Eko;

2) rowerów, motorowerów i motocykli;

3) Pojazdów Zarządcy oraz obsługi Parkingu podczas wykonywania czynności eksploatacyjnych.

§ 5

1. Karta Eko wydawana jest przez Zarządcę dla Pojazdu elektrycznego na podstawie dowodu rejestracyjnego.

2. Karta Eko wydawana jest na okres nieprzekraczający 12 m-cy, przy czym okres jej ważności upływa z końcem roku kalendarzowego.

3. Karta Eko wydawana jest bezpłatnie. Wydanie duplikatu Karty Eko jest płatne w wysokości określonej w cenniku opłat z tytułu korzystania z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Karta Eko powinna zawierać w szczególności:

1) nazwę „Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Transportu Miejskiego”;

2) nazwę Parkingu, na jakim obowiązuje;

3) numer rejestracyjny Pojazdu elektrycznego;

4) okres ważności na jaki została wydana;

5) hologram.

5. Użytkownik w czasie postoju zobowiązany jest umieścić Kartę Eko za przednią szybą wewnątrz Pojazdu elektrycznego, w miejscu widocznym, umożliwiającym jej odczytanie.

6. Zarządca określa dostępną liczbę Kart Eko dla danego parkingu, w zależności od ogólnej liczby miejsc postojowych dostępnych na parkingu i ich średniego obłożenia w ciągu doby. O przyznaniu Karty Eko decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 6

1. Na terenie Parkingu obowiązują zasady określone w Prawie o ruchu drogowym.

2. Zabroniony jest postój poza miejscami wyznaczonymi.

3. Z miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania Pojazdów elektrycznych mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy tych pojazdów.

§ 7

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez Pojazd, motocykl, rower, motorower lub powstałe w związku z korzystaniem z Parkingu, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia elementów infrastruktury Parkingu lub zanieczyszczenia powierzchni Parkingu na skutek korozji, wycieku płynów z Pojazdu, motocykla, motoroweru.

2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Zarządca może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie Pojazdu, motocykla, motoroweru i roweru z Parkingu.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 lub 2 Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usunięciem Pojazdu, motocykla, roweru, motoroweru oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu jego odbioru.

4. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój Pojazd, motocykl, rower, motorower przed kradzieżą lub uszkodzeniem w szczególności poprzez wyłączenie zapłonu, świateł, zamknięcie okien, drzwi oraz bagażnika.

5. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z kradzieżą Pojazdu, motocykla, roweru, motoroweru, za inne szkody powstałe w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia Pojazdu, motocykla, roweru, motoroweru, jak również za rzeczy w nich pozostawione lub stanowiące ich wyposażenie.

6. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących Pojazdów, motocykli, rowerów, motorowerów i osób korzystających z Parkingów spowodowanych działaniem Użytkowników lub osób trzecich.

§ 8

1. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłat w wysokościach określonych w cenniku opłat z tytułu korzystania z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie, przy czym naliczanie opłaty za postój rozpoczyna się po upływie 20 minut od momentu wjazdu Pojazdu na teren Parkingu, w godzinach otwarcia Parkingu.

2. Nie pobiera się opłaty za:

1) postój rowerów, motorowerów i motocykli;

2) postój Pojazdów Zarządcy oraz obsługi Parkingu podczas wykonywania czynności eksploatacyjnych;

3) ładowanie Pojazdów elektrycznych.

3. Zwalnia się z opłaty za postój Użytkowników Pojazdów:

1) posiadających bilet: krótkookresowy, długookresowy, obowiązujący w strefie 1,2 lub 1 i 2, uprawniający do korzystania ze środków lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, który został skasowany i trwa okres jego ważności;

2) uprawnionych do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę na podstawie odrębnych przepisów.

4. Kontrola spełnienia warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest przy wyjeździe z Parkingu w strefie kontroli. Sposób kontroli uprawnień określa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.

§ 9

Na terenie Parkingu zabronione jest:

1) palenie tytoniu;

2) spożywanie alkoholu, środków odurzających;

3) przebywanie osób, o ile nie jest to związane z wyjściem z Parkingu po pozostawieniu Pojazdu, motocykla, roweru, motoroweru lub dojściem do niego celem opuszczenia Parkingu;

4) zaśmiecanie oraz zanieczyszczanie powierzchni Parkingu;

5) użytkowanie Parkingu niezgodnie z jego przeznaczeniem, np.: działanie niezgodne z przepisami BHP;

6) zachowanie lub działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie z Parkingu;

7) mycie i odkurzanie Pojazdów, motocykli, rowerów, motorowerów;

8) pozostawianie w Pojeździe zwierząt w czasie postoju.

Załącznik nr 1 do Regulaminu parkingów działających w systemie
Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie.

Cennik opłat i kar z tytułu korzystania z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie

L.p.

Tytuł opłaty

Kwota brutto

Dokument zwalniający z opłaty

1.

Opłata za postój Pojazdu w godzinach 4:30 – 2:30

100,00 zł

Zwalnia się z opłaty za postój Użytkowników Pojazdów:

1) posiadających bilet: krótkookresowy, długookresowy, obowiązujący w strefie 1,2 lub 1 i 2, uprawniający do korzystania ze środków lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, który został skasowany i trwa okres jego ważności;

2) uprawnionych do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę na podstawie odrębnych przepisów.

2.

Opłata za wydanie duplikatu Karty Eko

10,00 zł

3.

Opłata za zagubiony bilet parkingowy

200,00 zł

Dotyczy Parkingów, na których zamontowany jest bezobsługowy system parkingowy. Poprzez bilet parkingowy rozumie się nośnik pobierany z terminala przez Użytkownika przy wjeździe na Parking, na podstawie którego następuje  rozliczenie opłat z tytułu korzystania z Parkingu.

4.

Opłata za pozostawiony Pojazd na terenie Parkingu każdorazowo w godzinach 2:31 – 4:29

100,00 zł

Nie dotyczy:

1) Pojazdów elektrycznych, na podstawie uprawnienia w postaci Karty Eko;

2) rowerów, motorowerów i motocykli;

3) Pojazdów Zarządcy oraz obsługi Parkingu podczas wykonywania czynności eksploatacyjnych

5.

Opłata za pozostawiony Pojazd na terenie parkingu poza miejscem wyznaczonym do postoju

100,00 zł

6.

Opłata za niezastosowanie się do polecenia osób kontrolujących lub obsługi Parkingu

100,00 zł

MobileMS
Open Font License