Regulamin parkingów P+R – Warszawski Transport Publiczny

Regulamin parkingów P+R

logo Parkuj i Jedź

Regulamin parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie, zwanych dalej „Parkingami”, zarządzanych przez m.st. Warszawę przy pomocy jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) – zwaną dalej „Zarządcą”.
 2. Parking jest parkingiem płatnym, publicznym i niestrzeżonym, czynnym 7 dni w tygodniu, na warunkach określonych w § 4.
 3. Zarządca w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o:
  1. otwarciu Parkingu lub jego części w godzinach innych niż wymienione w § 4 ust. 1;
  2. okresowym wyłączeniu Parkingu lub jego części z użytkowania.

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Pojazd – samochód osobowy, w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.[1]– zwanej dalej „Prawem o ruchu drogowym”) w tym Pojazd elektryczny, hybrydowy;
 2. z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875, 1394, 1506 i 1681);
 3. Pojazd hybrydowy – Pojazd: w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych ;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca tym: Pojazdem, motocyklem, rowerem, motorowerem, hulajnogą) lub właściciel Pojazdu, motocykla, roweru, motoroweru, hulajnogi. W przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego Pojazdem, motocyklem, rowerem, motorowerem, hulajnogą za użytkownika uważa się w szczególności właściciela Pojazdu, motocykla, roweru, motoroweru, hulajnogi;
 5. Miejsce postojowe – wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona do postoju Pojazdu, w tym motocykli i motorowerów.

§ 3

 1. Parking jest przeznaczony dla Pojazdów, motocykli, rowerów, motorowerów, hulajnóg oraz osób korzystających z infrastruktury Parkingu.
 2. Na terenie Parkingu nie jest dozwolony postój pojazdów niewskazanych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Z chwilą wjazdu na teren Parkingu następuje zawarcie przez Użytkownika Parkingu z Zarządcą umowy najmu miejsca postojowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Użytkownik Parkingu z chwilą wjazdu na teren Parkingu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 5. Umowa najmu miejsca postojowego wygasa z chwilą wyjazdu z Parkingu.
 6. Zarządca może zezwolić na korzystanie z Parkingu innym pojazdom, niż wymienione w ust. 1.
 7. Przy korzystaniu z Parkingu wyłącza się stosowanie przepisu art. 674 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, 1615, 1890 i 1933 ).

§ 4

 1. Postój Pojazdów na terenie Parkingu dozwolony jest w godzinach od 4:30 do 2:30.
 2. W godzinach 2:31 – 4:29 na terenie Parkingu obowiązuje zakaz postoju Pojazdów.
 3. Zakaz, o którym mowa w ust. 2 nie obowiązuje:
  1. w soboty od godz. 2:31 do poniedziałku do godz. 4:29;
  2. w sytuacjach wskazanych w § 1 ust. 3.
 4. Zakaz, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy:
  1. rowerów, motorowerów, motocykli i hulajnóg;
  2. Pojazdów Zarządcy, obsługi Parkingu podczas wykonywania czynności eksploatacyjnych oraz pojazdów służb porządkowych;
  3. Dzierżawców powierzchni parkingowej na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych.

§ 5

 1. Na terenie Parkingu obowiązują zasady określone w Prawie o ruchu drogowym.
 2. Zabroniony jest postój Pojazdu poza miejscem wyznaczonym.
 3. Postój motocykli, motorowerów, rowerów i hulajnóg powinien być realizowany w sposób nie utrudniający korzystania z Parkingu innym Użytkownikom.
 4. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój Pojazd, motocykl, rower, motorower, hulajnogę przed kradzieżą lub uszkodzeniem, w szczególności poprzez wyłączenie zapłonu, świateł, zamknięcie okien, drzwi i  bagażnika oraz unieruchomienie.
 5. Z miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania Pojazdów elektrycznych, hybrydowych mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy tych pojazdów. Niezastosowanie się do wymogu, traktowane jest jak postój Pojazdu poza miejscem wyznaczonym.

§ 6

 1. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłat w wysokościach określonych w cenniku opłat z tytułu korzystania z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, przy czym naliczanie opłaty za postój rozpoczyna się po upływie 20 minut od momentu wjazdu Pojazdu na teren Parkingu, w godzinach otwarcia Parkingu.
 2. Ładowanie Pojazdów elektrycznych, hybrydowych jest płatne w wysokości określonej w cenniku opłat, o którym mowa w ust. 1.
 3. Nie pobiera się opłaty za:
  1. postój rowerów, motorowerów, motocykli i hulajnóg;
  2. postój Pojazdów Zarządcy, obsługi Parkingu podczas wykonywania czynności eksploatacyjnych oraz służb porządkowych;
  3. ładowanie Pojazdów elektrycznych, hybrydowych Zarządcy .
 4. Zwalnia się z opłaty za najem miejsca postojowego Użytkowników Pojazdów:
  1. posiadających bilet: krótkookresowy, długookresowy, obowiązujący w strefie 1,2 lub 1 i 2, uprawniający do korzystania ze środków lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, który został skasowany i trwa okres jego ważności;
  2. uprawnionych do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Kontrola spełnienia warunków umowy najmu miejsca postojowego przeprowadzana jest przy wyjeździe z Parkingu w strefie kontroli. Sposób kontroli uprawnień określa Zarządca.

§ 7

 1. Zabrania się użytkowania Parkingu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym niezgodnie z przepisami BHP oraz zachowań, które zabronione są na podstawie odrębnych przepisów.
 2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Zarządca może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie Pojazdu, motocykla, motoroweru, roweru, hulajnogi z Parkingu.

[1]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 919, 1053, 1088, 1123,1193, 1234, 1394, 1720,1723 i 2029.


Załącznik nr 1 do Regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie.

Cennik opłat i kar z tytułu korzystania z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie

L.p.

Tytuł opłaty

Kwota brutto

Dokument zwalniający z opłaty

1.

Opłata za najem miejsca postojowego w godzinach 4:30 – 2:30

250,00 zł

Zwalnia się z opłaty za postój Użytkowników Pojazdów:

 1. posiadających bilet: krótkookresowy, długookresowy, obowiązujący w strefie 1, 2 lub 1 i 2, uprawniający do korzystania ze środków lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, który został skasowany i trwa okres jego ważności;
 2. uprawnionych do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę na podstawie odrębnych przepisów.

2.

W przypadku uiszczenia opłaty, o której mowa w punkcie 1 bezpośrednio u osoby kontrolującej lub w kasie parkingowej

150,00 zł

3.

Opłata za zagubiony bilet parkingowy

200,00 zł

Dotyczy wybranych Parkingów, na których zamontowany jest bezobsługowy system parkingowy. Poprzez bilet parkingowy rozumie się nośnik pobierany z terminala przez Użytkownika przy wjeździe na Parking, na podstawie którego następuje rozliczenie opłat i kar z tytułu korzystania z Parkingu.

4.

Opłata za pozostawiony Pojazd na terenie Parkingu każdorazowo w godzinach 2:31 – 4:29

100,00 zł

Z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 i 4 Regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie

5.

Opłata za pozostawiony Pojazd na terenie Parkingu poza miejscem wyznaczonym do postoju

100,00 zł

6.

Opłata za niezastosowanie się do poleceń lub wytycznych osoby kontrolującej lub obsługi Parkingu

100,00 zł

7.

Opłata za postój pojazdu nieuprawnionego zgodnie z Regulaminem

100,00 zł

8.

Opłata za energię elektryczną zużytą w celu ładowania Pojazdu elektrycznego, hybrydowego za 1kWh

1.61 zł

Rozliczanie proporcjonalnie do zużytej energii elektrycznej z dokładnością do 0,1kWh

MobileMS
Open Font License