Reklamacje od wezwań do zapłaty – Warszawski Transport Publiczny

Reklamacje od wezwań do zapłaty


ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI W ZARZĄDZIE TRANSPORTU MIEJSKIEGO

Reklamację może złożyć Pasażer, który nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że w trakcie kontroli posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych.

Wszystkie reklamacje powinny być składane w formie pisemnej nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.


TREŚĆ REKLAMACJI

Reklamacja powinna zawierać:

 • datę sporządzenia reklamacji
 • imię i nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację
 • numer wezwania do zapłaty lub numer sprawy
 • opis zdarzenia oraz okoliczności uzasadniających reklamację
 • roszczenie wraz z uzasadnieniem
 • wykaz załączonych dokumentów
 • podpis osoby składającej reklamację

Do reklamacji powinny zostać dołączone również oryginały biletów lub dokumenty uprawniające do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów (ewentualnie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych dokumentów).

Jeśli w imieniu Pasażera reklamację składa inna osoba, prosimy o dołączenie odpowiedniego pełnomocnictwa.

W przypadku reklamacji nie zawierających danych, o których mowa powyżej, Pasażer zostanie poproszony aby uzupełnił brakujące informacje w terminie 14 dni. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania uzupełnionej reklamacji.

Reklamacje można składać:

Dział Windykacji
Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Grochowska 316/320
03-839 Warszawa

Zarząd Transportu Miejskiego rozpatrzy prawidłowo złożoną reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej wpłynięcia i udzieli pisemnej odpowiedzi.

Bez rozpatrzenia pozostaną pisma, które:

 • nie zawierają wystarczających danych pozwalających nam zidentyfikować osobę składającą reklamację,
 • zostaną złożone po upływie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty,
 • w ciągu 14 dni od daty wezwania przez ZTM nie zostaną uzupełnione
  o braki formalne.

Szanowni Pasażerowie! Aby zaoszczędzić sobie czasu i dodatkowych problemów, przed złożeniem reklamacji warto ponownie przeczytać treść Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz Taryfy przewozowej za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego m.st. Warszawie nadzorowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego.

Prosimy o współpracę poprzez przekazanie w reklamacji jak największej ilości szczegółów pozwalających nam zidentyfikować problem. Warto podać numer telefonu kontaktowego, ponieważ dzięki temu będziemy mogli skontaktować się w celu uzupełnienia informacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zachęcamy również do podania nazwy banku oraz numeru rachunku bankowego dla przyspieszenia oraz ułatwienia zwrotu należności wynikających z pozytywnego rozpatrzenia sprawy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Windykacji pod nr tel.: 22-278-49-10 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że nałożona opłata dodatkowa może zostać anulowana w przypadku zgłoszenia się do jednego z Punktów Obsługi Pasażera ZTM z ważnym na moment kontroli biletem imiennym bądź dokumentem uprawniającym do przejazdu ulgowego / bezpłatnego wyłącznie w ciągu 7 kolejnych dni (wliczając niedziele i święta) od daty kontroli. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Informacja o możliwości okazania ważnego dokumentu w terminie 7 dni zawarta jest na kopii wezwania do zapłaty, wystawionego przez kontrolera biletów.

Okazanie właściwego dokumentu w terminie późniejszym niż określony wiążącymi  przepisami, nie może stanowić podstawy do anulowania opłaty dodatkowej. Powyższy termin jest terminem nieprzekraczalnym.

MobileMS
Open Font License