Kontrola biletów – Warszawski Transport Publiczny

Kontrola biletów

SPIS TREŚCI

KONTROLA BILETÓW

PROCEDURA KONTROLI BILETÓW W ŚRODKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ M.ST. WARSZAWY

PODSTAWA KONTROLI BILETÓW

Podstawą do przeprowadzania kontroli biletów w stosunku do pasażerów jest zawarcie umowy przewozu, które następuje wraz z wejściem pasażera do pojazdu, a w metrze – do strefy biletowej metra.

Z chwilą zawarcia umowy przewozu pasażer, który nie posiada ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów, w pierwszej kolejności po wejściu do pojazdu lub wchodząc do strefy biletowej metra jest obowiązany skasować /aktywować bilet.


KONTROLER BILETÓW

Do przeprowadzania kontroli dokumentów przewozu w pojazdach komunikacji miejskiej uprawnione są osoby upoważnione przez Dyrektora ZTM.


IDENTYFIKATOR

Osoby uprawnione do kontroli biletów zobowiązane są posiadać identyfikator służbowy, umieszczony w widocznym miejscu.

Identyfikator służbowy kontrolera zawiera:

 1. nazwę „Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Transportu Miejskiego”;
 2. zdjęcie kontrolera;
 3. numer identyfikacyjny kontrolera;
 4. datę wystawienia oraz okres ważności;
 5. zakres upoważnienia;
 6. pieczęć i podpis wystawcy;
 7. hologram.

W czasie kontroli pasażerowi okazywana jest jedynie pierwsza strona identyfikatora


ROZPOCZĘCIE KONTROLI

Kontrola biletów rozpoczyna się w pojeździe lub strefie biletowej, w tym co do zasady po odjeździe pojazdu z bieżącego przystanku po czasie, w którym wsiadający pasażerowie mieli możliwość skasowania biletów.

Kasowniki w pojeździe są blokowane z chwilą rozpoczęcia kontroli. Zasadniczo następuje zablokowanie wszystkich kasowników, możliwe jest zablokowanie jednego, dwóch lub więcej kasowników. Skasowanie biletów w tym czasie jest niemożliwe. Bilet skasowany w czasie kontroli jest nieważny.


DOKUMENTY PRZEWOZU

Każdy pasażer jest zobowiązany posiadać podczas przejazdu pojazdami oraz w czasie przebywania w strefie biletowej metra ważny bilet lub dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów. W przypadku korzystania z przejazdów z ulgą 50% pasażer zobowiązany jest posiadać ważny bilet oraz dokument uprawniający do przejazdów ulgowych.

Na żądanie kontrolera biletów pasażer jest zobowiązany okazać bilet oraz dokumenty, o których mowa wyżej, w sposób umożliwiający odczytanie danych zawartych w dokumencie.


KONTROLA BILETÓW

Weryfikacja ważności biletów odbywa się przez przyłożenie do czytnika/przeciągnięcie przez szczelinę służącą do odczytu danych w urządzeniu kontrolerskim/ocenę wzrokową przez kontrolera w zależności od formy nośnika.

Podczas kontroli biletów imiennych zakodowanych na spersonalizowanej WKM kontroler porównuje zgodność wizerunku osoby okazującej bilet ze zdjęciem na awersie karty, które powinno przedstawiać tę właśnie osobę.


KONTROLA BILETÓW U PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH

Weryfikacja ważności biletów w ramach ofert integracyjnych odbywa się na nieco innych zasadach jak w przypadku pojazdów komunikacji miejskiej. Może się to różnić w zależności od porozumienia:

KONTROLA BILETÓW ZAKUPIONYCH ZA POMOCĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

Kontroler biletów skanuje posiadanym terminalem ekran telefonu odczytując QR kod lub wzrokowo odczytuje informacje z zakresu ważności weryfikowanego biletu. Szczegółowe zasady dostępne są na stronach internetowych operatorów aplikacji mobilnych.

mobiWAWAmPaySkyCashmoBILET
jakdojade.plzBiletem.plGoPay

PODSTAWA PRAWNA


OPŁATA DODATKOWA / ZNIŻKI / WEZWANIE DO ZAPŁATY

W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu lub uprawnień do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu, kontroler wzywa pasażera do uiszczenia opłaty dodatkowej oraz należności za przewóz.

Opłaty te mogą być:

 1. wniesione na miejscu kontroli u kontrolera biletów, za potwierdzeniem wpłaty – wówczas kwota zostaje obniżona o 40 % w stosunku do podstawy,
 2. uregulowane w ciągu 7 dni – wówczas kwota zostaje obniżona o 30 % w stosunku do podstawy,
 3. uregulowane w terminie 14 dni od dnia wystawienia – należy uiścić pełną kwotę opłaty dodatkowej.
 • Należność za przewóz stanowiąca równowartość ceny biletu jednorazowego przesiadkowego nie podlega pomniejszeniu.
 • Wpłaty można dokonać w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM, na poczcie lub przelewem.

W drugim i trzecim przypadku kontroler wzywa pasażera do okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i na jego podstawie wystawia wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej.

Pokwitowanie opłaty dodatkowej lub wezwanie do zapłaty wystawione w pojeździe komunikacji miejskiej upoważnia pasażera do kontynuowania jazdy jedynie pojazdem, w którym została nałożona. Opłata lub wezwanie do zapłaty wystawione poza pojazdem nie upoważnia pasażera do przejazdu kolejnym pojazdem na tej podstawie. Pokwitowanie opłaty dodatkowej lub wezwanie do zapłaty wystawione w strefie biletowej metra nie upoważnia pasażera do ponownego wejścia po opuszczeniu tej strefy.

UPRAWNIENIA KONTROLERA

W razie niezapłacenia należności lub nieokazania dokumentu tożsamości:

 1. Kontroler biletów ma prawo ująć pasażera, a następnie niezwłocznie przekazać go Policji lub innym organom porządkowym, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania pasażera i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości;
 2. Do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych Pasażer zobowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli lub innym miejscu wskazanym przez kontrolera.

Kontroler ma prawo zatrzymać za pokwitowaniem bilety oraz dokumenty poświadczające ulgowe bądź bezpłatne przejazdy w przypadku podejrzenia ich podrobienia lub przerobienia.

PRZEPISY KARNE

Odmowa zapłacenia należności i okazania dokumentów

Pasażer, który w czasie kontroli biletów, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości, podlega karze grzywny

MobileMS
Open Font License