Przepisy taryfowe – Warszawski Transport Publiczny

Przepisy taryfowe

Zasady wnoszenia opłat, legitymowania się biletami szczegółowo opisane są w:

Taryfa przewozowa – Ustalenia dodatkowe

SPIS TREŚCI


Dział I
Definicje

§ 1

Użyte w niniejszych przepisach określenia oznaczają:

1) ZTM – Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie;

2) linia podstawowa – linia komunikacyjna uruchamiana dla zaspokojenia stałych potrzeb
przewozowych;

3) linia uzupełniająca – linia komunikacyjna uruchomiona w celu uzupełnienia lub wzmocnienia układu linii podstawowych:
a) linia zastępcza – linia komunikacyjna uruchomiona w celu zapewnienia obsługi pasażerów jednej lub wielu linii podstawowych w czasie doraźnego lub planowego zawieszenia ich kursowania lub zmiany trasy,
b) linia specjalna – linia komunikacyjna uruchomiona w celu zapewnienia obsługi określonego rejonu lub określonej grupy pasażerów w związku z obchodami świąt, imprezami lub innymi wydarzeniami;

4) przejazd łączony – podróż obejmująca przejazd więcej niż jedną linią komunikacyjną;

5) przystanek graniczny – przystanek wyznaczający granicę stref biletowych;

6) bilet – dokument przewozu występujący w formie:
a) papierowej pod postacią kartonika z zapisem magnetycznym lub biletu pojazdowego (to jest wydruku z terminala biletowego w pojeździe),
b) zapisu na elektronicznej karcie zbliżeniowej emitowanej pod postacią „Warszawskiej Karty Miejskiej” lub innej karty wprowadzonej lub zaakceptowanej przez ZTM, zwanej dalej kartą,
c) zapisu w systemie płatności przez telefon komórkowy,
d) innej zaakceptowanej przez ZTM;

7) rodzaj biletu – zbiór cech biletu określających jego okres ważności oraz terytorialny zakres stosowania;

8) typ biletu:
a) normalny – bilet w cenie pełnej,
b) ulgowy – bilet w cenie obniżonej;

9) bilet na okaziciela – bilet uprawniający do przejazdu każdą osobę będącą w jego posiadaniu;

10) bilet imienny – bilet uprawniający do przejazdu wskazaną na nim osobę. Bilet ten wydawany jest w formie spersonalizowanej karty zbliżeniowej;

11) spersonalizowana karta zbliżeniowa – karta lub inna forma nośnika zaakceptowana przez ZTM z uwidocznionym imieniem, nazwiskiem oraz aktualnym zdjęciem użytkownika biletu;

12) skasowanie/aktywowanie biletu – nadanie biletowi ważności przez dokonanie na nim odpowiedniego zapisu elektronicznego:
a) poprzez prawidłowe umieszczenie biletu w formie papierowej w kasowniku lub w bramce metra,
b) poprzez zbliżenie biletu w formie karty do wyznaczonego pola kasownika lub bramki metra,
c) poprzez zakup biletu przez telefon komórkowy lub w inny sposób określony przez ZTM;

13) urządzenie obsługujące – urządzenie nawiązujące łączność z kartą lub innym biletem, czytające albo czytająco-zapisujące np. terminal

 

Dział II
Bilety i opłaty


Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 2

1. Do korzystania z płatnego przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie uprawniają bilety emitowane przez ZTM.

2. Na podstawie umów zawartych pomiędzy m.st. Warszawą, a innymi podmiotami w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie uznawane za ważne mogą być bilety sprzedawane lub honorowane przez te podmioty.

3. Podmiot organizujący wydarzenie kulturalne, sportowe, konferencję, kongres i inne podobne przedsięwzięcie może ubiegać się o zawarcie umowy z m.st. Warszawą na zakup biletów dla co najmniej 100 uczestników tego wydarzenia na czas jego trwania. Opłata wnoszona przez podmiot organizujący wydarzenie stanowi iloczyn wielokrotności ceny biletu krótkookresowego lub długookresowego określonego w Tytule I oraz liczby uczestników wydarzenia.

§ 3

1. Bilet stanowi dowód wniesienia opłaty i uprawnia do korzystania ze środków lokalnego transportu zbiorowego m.st. Warszawy wyłącznie po jego skasowaniu/aktywowaniu. Wyjątek stanowi bilet występujący w formie biletu pojazdowego, który nie wymaga skasowania.

2. Skasowanie/aktywacja biletu zakodowanego na karcie wymagana jest w przypadku, gdy:
1) bilet został zakodowany po raz pierwszy;
2) bilet został zakodowany po upływie ważności poprzednio kodowanego biletu;
3) bilet innego rodzaju lub typu został zakodowany w trakcie ważności poprzedniego biletu.

3. Wydruk z urządzenia kodującego, paragon fiskalny, potwierdzenie zakupu biletu przez telefon komórkowy w formie krótkiej wiadomości tekstowej (sms) lub wydruk potwierdzający zakup biletu w ramach internetowej sprzedaży biletów nie jest dokumentem potwierdzającym prawo do przejazdu środkiem lokalnego transportu zbiorowego.

§ 4

Wysokości opłat określone w Taryfie przewozowej obowiązują także w pojazdach linii uzupełniających z zastrzeżeniem:

1) gdy wnioskodawca pokrywa koszty uruchomienia linii specjalnych:
a) w 100% – przejazd jest bezpłatny,
b) w 50% – obowiązują rodzaje biletów i opłat określone w Taryfie przewozowej,
c) w 30% – opłata za przejazd jest równa cenie biletu jednorazowego przesiadkowego obowiązującego w danej strefie biletowej; w tym przypadku nie obowiązują bilety czasowe, krótkookresowe i długookresowe;

2) w pojazdach linii specjalnych uruchomionych do obsługi imprez organizowanych lub współorganizowanych przez m. st. Warszawa przejazd jest bezpłatny;

3) w pojazdach linii specjalnych uruchomionych do obsługi cmentarzy, niezależnie od ich przebiegu, obowiązują rodzaje biletów i opłat określone dla strefy 1.

§ 5

1. Wydanie Warszawskiej Karty Miejskiej jest możliwe wyłącznie z jednoczesnym zakodowaniem na niej danych dotyczących biletu, określających jego typ i rodzaj. Wyjątek stanowi spersonalizowana karta, która może być wydana bez zakodowania na niej danych dotyczących biletu.

2. Na umotywowany wniosek pasażera posiadającego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, Dyrektor ZTM lub osoba przez niego upoważniona może po złożeniu przez pasażera niezbędnych dokumentów potwierdzających uprawnienie, po ich weryfikacji, wyrazić zgodę na ich zakodowanie na spersonalizowanej karcie zbliżeniowej. W takim przypadku podczas kontroli biletowej dokumentem potwierdzającym prawo do bezpłatnego przejazdu będzie spersonalizowana karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem.

§ 6

W przypadku zakodowania na karcie danych dotyczących biletu innego rodzaju lub typu następuje usunięcie dotychczas obowiązującego biletu.

§ 7

Dyrektor ZTM lub osoba przez niego upoważniona, w uzasadnionych przypadkach, może podjąć decyzję o anulowaniu bądź zwróceniu opłat określonych w Taryfie przewozowej.


Rozdział 2
Zasady wnoszenia opłat

§ 8

Bilety obowiązujące wyłącznie w strefie 1 są ważne tylko w strefie 1.

§ 9

Bilety obowiązujące wyłącznie w strefie 2 są ważne tylko w strefie 2.

§ 10

Pasażer może użyć dwóch biletów ulgowych tego samego rodzaju, tak by uzyskać obowiązującą w danej strefie opłatę za przejazd. Dowodem dokonania opłaty jest legitymowanie się skasowanymi/aktywowanymi biletami o łącznej wartości nie niższej niż wymagana w Taryfie przewozowej.

§ 11

Bilet normalny na okaziciela upoważnia do jednoczesnego przejazdu dwóch osób posiadających uprawnienia do przejazdów z ulgą 50%.

§ 12

Jeżeli pasażer posiada ważny bilet obowiązujący w danej strefie biletowej, zobowiązany jest do skasowania/aktywowania biletu obowiązującego w kolejnej strefie biletowej najpóźniej w momencie przekraczania przystanku granicznego.

§ 13

W razie awarii lub wyłączenia pojazdu z ruchu skasowane bilety jednorazowe przesiadkowe upoważniają do przejazdu w następnym pojeździe tej samej linii do przystanku lub stacji, który obowiązuje jako ostatni na trasie lub innej linii przebiegającej tą samą trasą albo pojazdem linii zastępczej.


Rozdział 3
Opłaty dodatkowe

§ 14

1. W przypadku, gdy pasażer w momencie kontroli biletowej nie może wylegitymować się ważnym biletem imiennym nałożona opłata dodatkowa zostanie anulowana, jeżeli w ciągu 7 kolejnych dni od daty zdarzenia zostanie przedstawiony ważny bilet imienny w wyznaczonych punktach obsługi pasażerów. Anulowanie opłaty dodatkowej uzależnia się od uprzedniej weryfikacji ważności biletu (wraz z ewentualnymi uprawnieniami do ulgi) według stanu na moment dokonanej kontroli oraz od uiszczenia opłaty manipulacyjnej.

2. W przypadku, gdy pasażer w czasie kontroli biletowej nie może wylegitymować się ważnym dokumentem uprawniającym do przejazdu ulgowego albo bezpłatnego, nałożona opłata dodatkowa zostanie anulowana jeżeli w ciągu 7 kolejnych dni od daty zdarzenia zostanie przedstawiony odpowiedni dokument w wyznaczonych punktach obsługi pasażerów. Anulowanie opłaty dodatkowej uzależnia się od uprzedniej weryfikacji ważności dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego albo bezpłatnego, weryfikacji ważności biletu według stanu na moment dokonanej kontroli oraz uiszczenia opłaty manipulacyjnej.

§ 15

W przypadku nałożenia opłaty dodatkowej pasażer zobowiązany jest uiścić tę opłatę wraz z właściwą należnością za przewóz stanowiącą równowartość ceny biletu jednorazowego przesiadkowego odpowiedniego do posiadanych uprawnień i strefy przejazdu.

 

Dział III
Wymiana biletów i zwrot biletów


Rozdział 1
Zasady ogólne

§ 16

Warunkiem dokonania zwrotu lub wymiany biletu jest możliwość odczytu jego numeru przez urządzenia obsługujące lub odczytu 11-znakowego numeru nadrukowanego na bilecie.

§ 17

Bilety o nominalnej wartości zgodnej z obowiązującą Taryfą przewozową nie podlegają wymianie na bilety innego typu.

§ 18

Bilety jednorazowe przesiadkowe i czasowe o nominalnej wartości zgodnej z obowiązującą Taryfą przewozową nie podlegają zwrotowi.

§ 19

Nie zwraca się uiszczonych należności ani niewykorzystanej części biletu, w przypadku jego zagubienia, zniszczenia lub kradzieży, także w przypadku zgłoszenia straty do organów ścigania, z zastrzeżeniem § 27.

§ 20

Osobom, które wniosły opłatę za przejazd w przypadku posiadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów oraz osobom, które wniosły pełną opłatę za przejazd w przypadku posiadania uprawnień do ulgowych przejazdów nie zwraca się uiszczonych należności.

 

Rozdział 2
Wymiana biletów

§ 21

W przypadku ujawnienia wady biletu, o którym mowa w § 1 pkt 6 lit. b) możliwe jest zakodowanie niewykorzystanej części biletu tego samego typu i rodzaju na nowej karcie. W takim przypadku wymiana karty z jednoczesnym zakodowaniem niewykorzystanej części biletu jest bezpłatna.

§ 22

W przypadku ujawnienia wady biletu nieskasowanego/nieaktywowanego w formie papierowej, możliwa jest wymiana na nowy bilet tego samego rodzaju i typu.

§ 23

W przypadku ujawnienia wady skasowanego/aktywowanego biletu krótkookresowego możliwa jest wymiana biletu na bilet tego samego rodzaju i typu.

§ 24

Uszkodzone albo wadliwe bilety mogą być zatrzymane przez ZTM dla celów proceduralnych lub dowodowych.

§ 25

W przypadku zmiany danych osobowych właściciela biletu, o których mowa w § 1 pkt 11 pasażer jest zobowiązany do niezwłocznej wymiany karty spersonalizowanej z możliwością przekodowania niewykorzystanej części biletu. W takim przypadku wymiana karty z jednoczesnym zakodowaniem niewykorzystanej części biletu jest bezpłatna i następuje po uprzednim udokumentowaniu zmian danych właściciela.

§ 26

W przypadku wymiany przez pasażera karty na spersonalizowaną kartę, możliwe jest bezpłatne zakodowanie niewykorzystanej części biletu tego samego typu na nowej karcie spersonalizowanej. Dokonanie wymiany karty po wystawionym wezwaniu do zapłaty nie powoduje anulowania wezwania.

§ 27

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży spersonalizowanej karty, na wniosek zainteresowanej osoby wydaje się nową kartę z niewykorzystaną częścią biletu imiennego i okresem ważności zgodnym z okresem zakodowanym na utraconej karcie. W takim przypadku wydanie karty z jednoczesnym zakodowaniem niewykorzystanej części biletu jest odpłatne.

§ 28

Wnioski o wymianę biletu rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

 

Rozdział 3
Zwrot biletów

§ 29

Dopuszcza się zwrot biletów z pobraniem należności za następujące rodzaje biletów:

1) skasowane/aktywowane bilety długookresowe, przed upływem terminu ich ważności, z tym, że wartość biletu pomniejsza się o opłatę manipulacyjną w wysokości 20% wartości nominalnej biletu nie więcej jednak niż 50 zł, pozostałą kwotę dzieli się przez liczbę dni, na jakie zakodowany został bilet. Kwotę do zwrotu ustala się mnożąc uzyskany iloraz przez liczbę dni pozostałych do wykorzystania, licząc od dowolnie wybranego dnia zwrotu biletu do ostatniego dnia jego ważności. Bilet zachowuje swoją ważność do godziny 23:59 dnia, który został wskazany przez pasażera jako ostatni dzień korzystania z biletu;

2) nieskasowane/nieaktywowane bilety krótkookresowe i długookresowe z tym, że wartość nominalną biletu pomniejsza się o opłatę manipulacyjną w wysokości 20%, nie więcej jednak niż 50 zł.

§ 30

Dopuszcza się zwrot biletów usuniętych wskutek zakodowania na karcie danych dotyczących biletu innego rodzaju lub typu bez pobierania opłaty manipulacyjnej. Kwotę do zwrotu ustala się mnożąc iloraz wartości biletu usuniętego i liczbę dni na jaką został zakodowany przez liczbę niewykorzystanych dni, licząc od dnia następnego po usunięciu biletu do ostatniego dnia jego ważności

§ 31

1. Zwrotu biletów, o których mowa w § 29 i § 30 wraz z pobraniem należności można dokonać, po uprzednim podpisaniu odpowiedniego oświadczenia i okazaniu dokumentu tożsamości lub zwrocie dokumentu zakupu biletu (paragon, rachunek, faktura), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zwrotu biletu imiennego zakodowanego na spersonalizowanej karcie może dokonać właściciel karty lub osoba przez niego upoważniona zgodnie z przedłożonym pełnomocnictwem.

 

Dział IV
Przepisy przejściowe

§ 32

Wszystkie rodzaje i typy biletów o nieaktualnej wartości nominalnej obowiązują do końca terminu ich ważności.

§ 33

1. Bilety o nieaktualnej wartości nominalnej mogą być zwracane w kasach ZTM w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej Taryfy przewozowej, bez pobierania opłaty manipulacyjnej, o której mowa w § 29.

2. Zwrotu biletów, o których mowa w ust. 1, można dokonać, po uprzednim podpisaniu odpowiedniego oświadczenia i okazaniu dokumentu tożsamości lub zwrocie dokumentu zakupu biletu (paragon, rachunek, faktura).

3. Zwrotu biletu imiennego zakodowanego na spersonalizowanej karcie może dokonać właściciel karty lub osoba przez niego upoważniona zgodnie z przedłożonym pełnomocnictwem.

MobileMS
Open Font License