Jak używać karty miejskiej – Warszawski Transport Publiczny

Jak używać karty miejskiej

Zasady właściwego posługiwania się kartami zbliżeniowymi oraz kodowania na niej biletów.

ZAKUP BILETU KODOWANEGO NA KARCIE:

W PUNKCIE STACJONARNYM

Każdy zakup biletu w formie Karty potwierdzony jest wydrukiem zawierającym datę transakcji, typ biletu, jego cenę, oznaczenie punktu sprzedaży, w którym jej dokonano oraz numer Karty. Wydruk stanowi podstawę do reklamacji.

Możliwy jest zakup nie więcej niż dwóch biletów tego samego rodzaju i typu z zastrzeżeniem, że zakup drugiego biletu nastąpi po uprzednim aktywowaniu wcześniejszego biletu.

W przypadku zakupu drugiego biletu tego samego rodzaju automatycznie następuje przedłużenie terminu ważności wcześniej zakupionego biletu o liczbę dni określoną dla danego biletu.

Uwaga!
Usunięcie i utrata niewykorzystanej części aktualnego biletu przed upływem jego terminu ważności następuje w sytuacji zakupu biletu innego rodzaju lub typu w trakcie trwania ważności aktualnego biletu.

AKTYWOWANIE ZAKUPIONEGO BILETU

 w formie Karty wymagane jest  w przypadku, gdy:

  • bilet został zakupiony po raz pierwszy,
  • bilet został zakupiony po upływie ważności poprzedniego biletu,
  • bilet innego rodzaju lub typu został zakupiony w trakcie ważności poprzedniego biletu,
  • bilet tego samego rodzaju i typu z obowiązującej Taryfy przewozowej został zakupiony w trakcie ważności poprzedniego biletu z nieobowiązującej Taryfy przewozowej.

Aktywowanie biletu powinno nastąpić bezzwłocznie po wejściu do pojazdu, w sytuacji, gdy podróż odbywa się komunikacją naziemną lub w momencie przekraczania granicy strefy biletowej w metrze (w bramkach lub kasownikach przy windach).

Bilet, który nie został aktywowany nie uprawnia do przejazdów komunikacją miejską.

AKTYWACJA W BRAMCE LUB KASOWNIKU

Aktywowanie to nadanie biletowi ważności przez dokonanie na nim odpowiedniego zapisu elektronicznego poprzez zbliżenie biletu w formie Karty do wyznaczonego pola kasownika lub bramki metra. Aktywacja kontraktów zakodowanych na WKM jest możliwa również w automatach biletowych.

Aktywacja biletu może nastąpić po zbliżeniu Karty do pola kasownika/bramki metra na odległość od 0 do 10 cm. Ze względu na skomplikowany proces wymiany danych pomiędzy Kartą a kasownikiem/bramką odległość ta nie powinna przekraczać 5 cm.

ZTM nie pokrywa strat wynikających z niezamierzonej aktywacji biletu w formie Karty.

ODCZYTANIE TERMINU WAŻNOŚCI BILETU W FORMIE KARTY

Termin ważności karty można sprawdzić w kasowniku, bramce metra i automacie biletowym.

Sygnalizacja na kasowniku/bramce metra:

  1. zielony sygnał świetlny i jeden krótki sygnał dźwiękowy potwierdzają ważność biletu (lub jego aktywowanie), kasownik wyświetla napis z datą i godziną końca ważności biletu, na przykład: „WAŻNY DO: 30/06/2013 23:59”;
  2. żółty sygnał świetlny i dwa krótkie sygnały dźwiękowe potwierdzają ważność biletu, tekst „BLISKI TERMIN” informuje o zbliżaniu się końca okresu ważności biletu, ponadto kasownik wyświetla termin ważności biletu, np. „30/06/2013 23:59”;
  3. czerwony sygnał świetlny i długi sygnał dźwiękowy informują, że bilet jest nieprawidłowy – najczęściej oznaczają, że upłynął jego termin ważności, bilet jest nieważny w danej strefie lub zbliżono więcej niż jedną kartę; równocześnie wyświetlany jest komunikat informujący o rodzaju nieprawidłowości.

PRZECHOWYWANIE KARTY

Karty nie należy łamać, giąć, narażać na wysokie temperatury, działanie środków chemicznych lub silnych pól magnetycznych bądź elektrycznych, ani w jakikolwiek sposób uszkadzać mechanicznie (np. dziurkując lub obcinając). Może to spowodować, że Karta przestanie funkcjonować.

Kartę można bezpiecznie przechowywać wraz z innymi kartami (np. z kartami płatniczymi).

Karty należy zbliżać do kasownika pojedynczo. Zbliżenie do urządzenia więcej niż jednej karty może uniemożliwić odczytanie lub aktywację biletu.

DEFINICJE

Spersonalizowana Karta Zbliżeniowa (w skrócie Spersonalizowana Karta) – Karta z nadrukowanym imieniem, nazwiskiem oraz aktualnym zdjęciem użytkownika. Karta emitowana jest pod postacią spersonalizowanej WKM oraz innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM.

Bilet imienny może mieć formę jedynie Spersonalizowanej Karty. Bilet na okaziciela może mieć formę dowolnie wybranej Karty.

Bilet – dokument przewozu występujący w formie elektronicznej karty zbliżeniowej emitowanej pod postacią „Warszawskiej Karty Miejskiej” lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM, zwanej dalej Kartą.

Rodzaj biletu – zbiór cech biletu określających okres ważności biletu od momentu aktywowania oraz terytorialny zakres stosowania.

Typ biletu – cechy biletu określające stopień przysługującej ulgi.

Karta nie posiada żadnych zewnętrznych informacji o danych dotyczących biletu.

Uwaga!
Wydruk z urządzenia kodującego, paragon fiskalny lub wydruk potwierdzający zakup biletu w ramach internetowej sprzedaży biletów nie jest dokumentem potwierdzającym prawo do przejazdów środkiem lokalnego transportu zbiorowego.

MobileMS
Open Font License