Bilet Łódź – Warszawa w ramach oferty „ŁKA łączy z Warszawą” – Warszawski Transport Publiczny

Bilet Łódź – Warszawa w ramach oferty „ŁKA łączy z Warszawą”

Bilet ŁÓDŹ-WARSZAWA w ramach oferty „ŁKA łączy z Warszawą” to specjalna oferta dla pasażerów, którzy kupią bilet Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z Łodzi do Warszawy. Umożliwia on korzystanie przez 75 minut również z komunikacji miejskiej ZTM – autobusów, tramwajów, metra i SKM – na terenie 1. strefy biletowej.

Uprawnieni

Każda osoba, która ma zamiar nabyć bilet „ŁKA” sp. z o.o. na jednorazowy przejazd pociągiem kategorii ŁKA Sprinter uruchamianym przez „Łódzką Kolej Aglomeracyjną” sp. z o.o. (dalej: „ŁKA” sp. z o.o.) kursującym w relacji z Łodzi do Warszawy oraz skorzystać z przejazdu pojazdem komunikacji miejskiej Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM).

Zakres ważności

 1. Oferta „ŁKA łączy z Warszawą” dotyczy przejazdów:
  • w relacji ze stacji/po. Łódź: Fabryczna, Niciarniana, Widzew do stacji Warszawa: Zachodnia, Centralna, Wschodnia,
  • pojazdami komunikacji miejskiej Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (autobusami, tramwajami, metrem, pociągami SKM) na terenie Strefy 1 ZTM.
 2. W ramach oferty wydawane są bilety:
  • „ŁKA łączy” – uprawniający do jednorazowego przejazdu pociągiem uruchamianym przez „ŁKA” sp. z o.o. kategorii ŁKA Sprinter, zgodnie ze wskazaniami na bilecie, może być bilet:
   • normalny,
   • z ulgą 33%, 37%, 49%, 50%, 51%, 55%, 78%, 93%, 95%, na podstawie indywidualnych uprawnień do ulgi.
  • „ŁKA łączy – WWA” – uprawniający do przejazdu pojazdem komunikacji miejskiej Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie na terenie Strefy 1 ZTM, może być bilet:
   • normalny,
   • z ulgą 50%.
 3. Osoba korzystająca z przejazdów w ramach oferty ma obowiązek posiadać dwa bilety – „ŁKA łączy” oraz „ŁKA łączy – WWA”.

Warunki stosowania

 1. Bilety w ramach oferty „ŁKA łączy z Warszawą”, o których mowa w ust. 2 pkt 2 wydawane są na odrębnych blankietach.
 2. Wystawcą biletów w ramach oferty „ŁKA łączy z Warszawą” jest „ŁKA” sp. z o.o. Bilety można zakupić w kasie biletowej, w pociągu – u obsługi oraz za pośrednictwem aplikacji mPay.
 3. Bilet „ŁKA łączy – WWA” uprawnia do przejazdu pojazdami komunikacji miejskiej Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (autobusami, tramwajami, metrem, pociągami SKM) na terenie Strefy 1 ZTM zgodnie z poniższymi warunkami:
  • przejazd ważny przez 75 min. licząc od godziny wpisanej przez podróżnego na bilecie „ŁKA łączy – WWA” najpóźniej przed rozpoczęciem przejazdu pojazdem ZTM;
  • godzina rozpoczęcia oraz zakończenia przejazdu jest możliwa w terminie ważności biletu „ŁKA łączy” (bilet ważny przez 6 godzin od wskazanego na nim terminu);
  • W przypadku biletów zakupionych:
   • w kasie biletowej albo w pociągu – u obsługi: przed wejściem do pojazdu lub w trakcie przekraczania strefy biletowej metra, podróżny jest zobowiązany na bilecie „ŁKA łączy – WWA” w miejscu do tego przeznaczonym zamieścić w sposób trwały i czytelny godzinę (np. 12:05), o której rozpocznie przejazd pojazdem ZTM.
    Bilet „ŁKA łączy – WWA” zawiera wypis: „Bilet honorowany w pojazdach komunikacji miejskiej ZTM w strefie 1 ZTM od godz. …………… przez 75 min.”
    Podróżny z biletem w ramach oferty zakupionym w kasie biletowej lub w pociągu – u obsługi, zamierzający skorzystać z przejazdu metrem powinien w Punkcie Obsługi Pasażerów (wykaz POP ZTM) pobrać wejściówkę, która pozwoli przejść przez bramki lub zjechać na peron windą.
   • za pośrednictwem aplikacji mPay: przed wejściem do pojazdu lub w trakcie przekraczania strefy biletowej metra, podróżny powinien za pośrednictwem aplikacji mPay wskazać rozpoczęcie przejazdu pojazdem komunikacji miejskiej ZTM.
    Podróżny z biletem w ramach oferty zakupionym za pośrednictwem ww. aplikacji zamierzający skorzystać z przejazdu metrem na odcinku centralnym II linii metra powinien w Punkcie Obsługi Pasażerów pobrać wejściówkę, która pozwoli przejść przez bramki lub zjechać na peron windą.
 4. Bilet „ŁKA łączy – WWA” bez wskazanej godziny lub wpisanej w sposób nieczytelny, nietrwały jest nieważny w pojazdach komunikacji miejskiej ZTM, a podróżny traktowany będzie jak osoba odbywająca przejazd bez ważnego biletu.
 5. Osoba, która odbywa przejazd pociągiem „ŁKA” sp. z o.o. na podstawie ulgi za część przejazdu pociągiem, zobowiązana jest posiadać ważny dokument poświadczający uprawnienie do korzystania z danej ulgi, na warunkach określonych w Taryfie przewozowej (ŁKA-TP).
 6. Podróżny, który odbywa przejazd pojazdem ZTM na podstawie biletu z ulgą 50% zobowiązany jest posiadać ważny dokument poświadczający uprawnienie do ulgi, na warunkach określonych w przepisach lokalnego transportu zbiorowego dla m.st. Warszawa.
 7. Przewóz rzeczy, rowerów i zwierząt zabieranych przez podróżnych i przewożonych pod ich nadzorem odpowiednio w pociągach „ŁKA” sp. z o.o., w pojazdach ZTM odbywa się na ogólnych zasadach i warunkach określonych w odpowiednich przepisach danego przewoźnika.

Opłaty

 1. Bilet „ŁKA łączy” może zostać nabyty z ulgą 33%, 37%, 49%, 50%, 51%, 55%, 78%, 93%, 95%, na podstawie indywidualnych uprawnień do ulgi, wykaz osób uprawnionych do ww. zawarty jest w Taryfie przewozowej (ŁKA-TP).
  Cena biletu „ŁKA łączy” za przejazd pociągiem kategorii ŁKA Sprinter na odcinku Łódź – Warszawa Zachodnia / Centralna / Wschodnia w zależności od przysługującej ulgi wynosi:
  • bilet normalny – 25,00 zł
  • ulga 33% – 16,75 zł
  • ulga 37% – 15,75 zł
  • ulga 49% – 12,75 zł
  • ulga 50% – 12,50 zł
  • ulga 51% – 12,25 zł
  • ulga 55% – 11,25 zł
  • ulga 78% – 5,50 zł
  • ulga 93% – 7,75 zł
  • ulga 95% – 1,25 zł
 2. Cena biletu „ŁKA łączy – WWA” za część przejazdu pojazdem komunikacji miejskiej ZTM:
  • bilet normalny – 4,40 zł,
  • bilet ulgowy – 2,20 zł.
   Bilet „ŁKA łączy – WWA” może zostać nabyty z ulgą 50%, na podstawie indywidualnych uprawnień do ulgi. Wykaz osób uprawnionych do ulgi wskazany jest na stronie internetowej WTP.

Zmiana umowy przewozu i zwrot należności za niewykorzystany bilet

 1. Zmiana umowy przewozu w zakresie:
  • przejazdu pociągami „ŁKA” sp. z o.o. poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie możliwa jest na zasadach określonych w Taryfie przewozowej (ŁKA – TP);
  • przejścia do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.
 2. Zwrot należności za przejazd pojazdem komunikacji miejskiej ZTM w przypadku nie korzystania z ww. przejazdu nie przysługuje.

Inne

W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio, postanowienia:

 1. Taryfy przewozowej (ŁKA-TP);
 2. Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt
  (RPO-ŁKA); dostępnych na stronie internetowej www.lka.lodzkie.pl;
 3. Regulaminu przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie;
 4. Regulamin mobilnej sprzedaży biletów ważnych na przejazd pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o.
MobileMS
Open Font License