Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD – Warszawski Transport Publiczny

Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD

„Wspólny bilet” to specjalna oferta taryfowa, w ramach której posiadacze wybranych biletów ZTM mogą podróżować pociągami podmiejskimi na terenie Warszawy i ościennych gmin.

„Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” w pociągach obsługiwanych przez spółki:

 • „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
 • Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Typy biletów ZTM objętych ofertą

Bilety ZTM objęte ofertą „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD” to:

 • bilety dobowe
 • bilety 3-dniowe
 • bilety weekendowe
 • bilety weekendowe grupowe
 • bilety 30-dniowe
 • bilety 90-dniowe
 • bilety seniora
 • bilety dla dzieci z rodzin posiadających troje dzieci.

Uwaga: za wyjątkiem połączeń lotniskowych (w pociągach KM i WKD nie są ważne bilety czasowe (20-minutowe) i jednorazowe przesiadkowe (75-minutowe na I strefę i 90-minutowe na I i II strefę).

Zakres oferty

Stacje i strefy biletowe

Bilety określone w pkt 1 (na odpowiednie strefy) oraz uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych ZTM ważne są:

 • w pociągach Kolei Mazowieckich – KM na obszarze ograniczonym stacjami Sulejówek Miłosna, Otwock Śródborów, Zalesie Górne, Pruszków, Płochocin, Legionowo Przystanek, Legionowo Piaski, Zagościniec. Przystankami granicznymi I i II strefy są stacje: Warszawa Wola Grzybowska, Warszawa Falenica, Warszawa Jeziorki, Warszawa Ursus Niedźwiadek, Warszawa Gołąbki, Warszawa Zacisze-Wilno, Warszawa Mokry Ług)
 • w pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Opacz (cały odcinek w I strefie biletowej)
schemat zakresu obowiązywania oferty wspólny bilet ZTM-KM-WKD
Zakres obowiązywania oferty wspólny bilet ZTM-KM-WKD

Pociągi przyspieszone

Zakres ważności biletów ZTM może być ograniczony w pociągach przyspieszonych KM, które nie zatrzymują się na części stacji w strefach biletowych ZTM. We wszystkich tych pociągach ważne są bilety ZTM do ostatniej stacji w I strefie, natomiast ważność biletów do stacji w II strefie zależy od tego, czy pociąg się tam zatrzymuje.

Oznacza to, iż posiadacz biletu ZTM na I strefę (np. 30- czy 90-dniowego) może podróżować pociągiem przyspieszonym dokupując bilet KM od granicy I strefy do stacji docelowej. W przypadku II strefy taka możliwość zależy od zatrzymywania się pociągu na stacji w II strefie i może oznaczać zakres honorowania tylko do stacji, na której pociąg się zatrzymuje, a nie do ostatniej stacji w II strefie (np. do Otwocka, a nie do Otwocka Śródborowa).

Szczegółowe informacje na temat zakresu honorowania biletów ZTM w przyspieszonych pociągach KM znajdują się na stronie www.mazowieckie.com.pl.

Pociągi dalekobieżne i specjalne

Bilety ZTM i uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych ZTM nie są ważne w dalekobieżnych pociągach Kolei Mazowieckich, tj. pociągu SŁONECZNY w relacji Warszawa Zachodnia – Ustka, SŁONECZNY BIS  w relacji Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna i innych o charakterze komercyjnym. Szczegółowe informacje dotyczące zasad taryfowych przejazdu tymi pociągami znajdują się na stronie www.mazowieckie.com.pl .

Zastępcza komunikacja autobusowa

W przypadku uruchomienia przewozów Zastępczą Komunikacją Autobusową bilety i uprawnienia przejazdowe ZTM zachowują ważność na obszarze ograniczonym stacjami, określonymi w pkt 2 lub odpowiadającymi im przystankami autobusowymi.

Połączenia lotniskowe

W pociągach Kolei Mazowieckich linii RL na odcinku Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Płudy ważne są wszystkie bilety z oferty ZTM (również 20-minutowe oraz jednorazowe przesiadkowe 75-minutowe i 90-minutowe).

W pociągach SKM linii S2 na odcinku Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Wschodnia i linii S3 na odcinku Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Płudy ważne są wszystkie bilety KM uprawniające do przejazdu do odpowiednich stacji.

UWAGA! Podczas kontroli biletowych przeprowadzanych w pojazdach komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro, pociągi SKM) użytkownicy biletów z taryfy Kolei Mazowieckich zakodowanych na Karcie Mazowieckiej zobowiązani są do okazania wraz z Kartą  „Potwierdzenia sprzedaży”, poświadczającego zakodowanie na ww. Karcie określonego biletu. Brak „Potwierdzenia sprzedaży” skutkować będzie obciążeniem pasażera opłatą dodatkową za brak ważnego dokumentu przewozu.

Kasowanie biletów

Bilety ZTM w ramach oferty „Wspólny bilet ZTM – KM – WKD” honorowane są w pociągach KM i WKD pod warunkiem, że są ważne w chwili przejazdu, tj. zostały wcześniej aktywowane lub skasowane.

Aktywacja / skasowanie może nastąpić:

 • podczas wcześniejszego przejazdu pojazdem linii ZTM lub w bramkach biletowych w metrze;
 • w kasowniku w pociągach KM obsługujących linię RL;
 • w przypadku biletu kupionego przez telefon komórkowy – natychmiast po wejściu do pociągu poprzez sczytanie w dedykowanej aplikacji kodu QR. Kod umieszczony jest w widocznym miejscu przy wejściu do pociągu;
 • u kierownika pociągu KM (w celu aktywowania lub skasowania biletu ZTM należy wsiadać do pociągu pierwszymi drzwiami licząc od czoła składu i niezwłocznie zgłosić się do kierownika pociągu).

Bilety, którym nadał ważność kierownik pociągu, w pojazdach komunikacji miejskiej są sprawdzane przez kontrolerów biletów, w urządzeniach kontrolerskich.

Jeśli dane zapisane na pasku magnetycznym świadczą, iż bilet jest przeterminowany – bilet jest uznawany za nieważny, mimo danych naniesionych przez kierownika pociągu.

Jeżeli bilet z naniesionymi danymi, o których mowa wyżej zostanie skasowany w późniejszym terminie w kasowniku lub bramce metra, datę ważności takiego biletu liczy się od daty i godziny wpisanej przez kierownika pociągu.

Od 15 maja 2021 roku w pojazdach linii WKD na odcinku Opacz – Warszawa Śródmieście WKD zostaje wprowadzona możliwość odręcznego kasowania honorowanych przez WKD biletów ZTM (tj, dobowego, 3-dniowego, weekendowego i weekendowego grupowego).

Podróżny, który zamierza odbyć podróż WKD na podstawie w/w biletów w formie papierowej zobowiązany jest do odręcznego ich skasowania, tj. wpisania na odwrocie wykorzystywanego biletu w sposób trwały daty i godziny podróży (w miejscu przeznaczonym na nadruk z kasownika).

Skargi, wnioski i windykacja należności

Skargi i wnioski dotyczące przejazdów pociągami KM i WKD należy kierować bezpośrednio do KM i WKD.

Windykacja należności z tytułu przejazdu pociągiem bez ważnego biletu odbywa się na zasadach obowiązujących w KM i WKD.

Dane kontaktowe

„Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.
ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa,
Call Center – tel. 22 3644444
Wydział Windykacji
tel. 22 4737621, faks 22 4737632
Wydział Przepisów i Taryf:
e-mail: przepisy.taryfy@mazowieckie.com.pl
Strona internetowa: www.mazowieckie.com.pl

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
Strona internetowa: www.wkd.com.pl

Skargi, Wnioski, Reklamacje:
Kancelaria Główna
czynna poniedziałek – piątek w godz. 07:00-15:00
tel. 22 7554760 wew. 0
e-mail: reklamacje@wkd.com.pl

Windykacja:
e-mail: wkd@wkd.com.pl
Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu: 22 7554760 wew. 2 (Wydział Ekonomiczno-Finansowy)

§ Podstawa prawna oferty

Honorowanie biletów odbywa się na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego a Kolejami Mazowieckimi i Warszawską Koleją Dojazdową w sprawie realizacji usług przewozowych środkami transportu zbiorowego – pociągami uruchamianymi przez KM i WKD. Na podstawie tych umów KM i WKD zobowiązały się do przestrzegania przepisów zawartych w następujących uchwałach Rady m.st. Warszawy:

 • Uchwała Nr XLIII/1040/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2004 roku (ze zm).
 • Uchwała Nr XLVII/1203/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2005 r.
 • Uchwała Nr XXXIX/1186/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 r.
 • Uchwała Nr XXVI/858/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2008 r. (ze zm.)
 • Uchwała Nr XLV/1413//2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2008 r w sprawie nieodpłatnego przewozu grup zorganizowanych dzieci i młodzieży szkolnej środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie w ramach programu „Zima w mieście” i „Lato w mieście”
 • Uchwała Nr XVI/301/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 maja 2011 r.
 • Uchwała Nr XXXII/769/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 lutego 2012 r.
 • Uchwała Nr XXXII/770/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 lutego 2012 r.
 • Uchwała Nr LVI/1604/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 maja 2013 r.
 • Uchwała Nr LXXIII/1890/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2013 r.

W granicach stref biletowych, zasady związane z nadaniem ważności biletom zakodowanym na Warszawskiej Karcie Miejskiej a także zasady dotyczące przewozu bagażu i rowerów są takie same jak w środkach lokalnego transportu zbiorowego nadzorowanego przez ZTM.

MobileMS
Open Font License