Zawieszenie biletu długookresowego imiennego – Warszawski Transport Publiczny

Zawieszenie biletu długookresowego imiennego

Drugi stopień alarmowy CRP

Na terytorium całego kraju został wprowadzony 2. stopień alarmowy BRAVO i 2. stopień BRAVO-CRP. Obowiązuje do 31 sierpnia 2024 r. do godz. 23.59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

W związku z powyższym dostęp do niektórych usług na stronie internetowej www.wtp.waw.pl  został ograniczony do adresów IP z terenu Polski.

Zawieszenie i odwieszenie biletu przy użyciu IP spoza Polski, w związku ze stopniem alarmowym, nie jest możliwe. 

Zasady zawieszenia ważności biletów długookresowych imiennych:

 • Zawiesić można bilety imienne:
  • 30 i 90-dniowe, ważne w dowolnej strefie biletowej – dostępne w ofercie aplikacji mobiWawa;
  • 30 i 90-dniowe, ważne w dowolnej strefie biletowej, także bilety warszawiaka, metropolitalne, roczne dla rodzin z trojgiem dzieci oraz Bilety Seniora. Wydane pieniądze nie „przepadają” – niewykorzystany czas ważności biletu można przekodować na inny termin, ale pod pewnymi warunkami.

 Ważne! Bilety na okaziciela nie mogą być zawieszone.

 1. Ważność biletu zawiesić można maksymalnie 3 razy w roku kalendarzowym.
 2. Bilet może zostać zawieszony na nie mniej niż 5 kolejnych dni kalendarzowych.
 3. Nie dokonuje się zawieszenia biletu, gdy jego okres ważności jest krótszy niż 5 dni.
 4. Zawieszenie ważności biletu następuje na podstawie zgłoszenia dokonanego przez pasażera za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.
 5. Termin zawieszenia biegnie od dnia zgłoszenia zawieszenia przez pasażera do dnia poprzedzającego jego odwieszenie, lub od dnia następującego po dacie wygaśnięcia ważności zawieszonego biletu.
 6. Nie wlicza się do zawieszenia okresu ważności biletu, zakupionego po zgłoszeniu zawieszenia.
 7. Nie dokonuje się kolejnego zawieszenia, jeżeli wcześniej zawieszony bilet nie został odwieszony.
 8. Platforma https://zawieswkm.wtp.waw.pl/ nie jest powiązana z systemem biletowym, zatem zgłoszenie zawieszenia nie powoduje zablokowania karty, przez co w kasownikach/bramkach metra/urządzeniach kontrolerskich widnieć będzie data ważności biletu nadana w trakcie jego aktywacji.
 9. Odwieszenie ważności biletu następuje na podstawie zgłoszenia dokonanego przez stronę https://zawieswkm.wtp.waw.pl/odwies lub osobiście w Punkcie Obsługi Pasażerów. Zgłoszenie odwieszenia biletu nie wpływa na zapis danych znajdujących się na karcie (w tym na datę jego ważności).
 10. Okazanie do kontroli biletowej zawieszonego biletu skutkuje:
  • utratą możliwości zakodowania niewykorzystanej liczby dni zawieszonego biletu,
  • utratą możliwości ubiegania się o zwrot kwoty odpowiadającej niewykorzystanym dniom zawieszonego biletu.
 11. Zawieszone dni należy odebrać w terminie 6 miesięcy od dnia zgłoszenia odwieszenia biletu, a w przypadku braku zgłoszenia odwieszenia, przekodowanie lub zwrot kwoty za uprzednio zawieszony bilet możliwe są w terminie 6 miesięcy od dnia następującego po dacie wygaśnięcia ważności zawieszonego biletu.
 12. Odbiór (zakodowanie) zawieszonych dni następuje wyłącznie w Punkcie Obsługi Pasażerów.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jak zawiesić bilet zakodowany na Spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej (SWKM) lub innym nośniku zaakceptowanym przez ZTM?

Wystarczy wejść na stronę zawieswkm.wtp.waw.pl w swojej przeglądarce internetowej, podać 11-cyfrowy numer karty, na której zakodowany jest bilet i wysłać zgłoszenie. Po wysłaniu zgłoszenia, można też pobrać potwierdzenie złożenia wniosku.

formularz zawieszenia biletu na Karcie Miejskiej: należy podać numer karty, potwierdzić, że nie jest się robotem oraz kliknąć przycisk Zawieś
2. Jak odwiesić bilet zakodowany na Spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej (SWKM) lub innym nośniku zaakceptowanym przez ZTM?

Bilet można odwiesić na dwa sposoby:

formularz odwieszenia biletu na Spersonalizowanej Karcie Miejskiej: należy podać numer karty, potwierdzić, że nie jest się robotem oraz kliknąć przycisk Odwieś
 • zgłaszając odwieszenie ważności biletu za pośrednictwem strony zawieswkm.wtp.waw.pl/odwies
 • osobiście w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażera ZTM.

Należy jednak pamiętać, że odwieszenie ważności biletu za pośrednictwem platformy internetowej nie powoduje automatycznego przekodowania zawieszonej liczby dni na inny termin na SWKM lub innym nośniku zaakceptowanym przez ZTM. Taka operacja możliwa jest wyłącznie w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM.

3. Jak zawiesić bilet zakodowany w aplikacji mobiWAWA?

Bilet należy zawiesić  bezpośrednio z aplikacji mobiWAWA. Wystarczy wejść w szczegóły aktywnego biletu i użyć opcji „Zawieś bilet”.

4. Jak odwiesić bilet zakodowany w aplikacji mobiWAWA?

Bilet należy  odwiesić bezpośrednio w aplikacji. Wystarczy wejść w szczegóły aktywnego biletu i użyć opcji „Odwieś bilet”. Zawieszony okres ważności biletu zostanie automatycznie dodany. 

5. Czy można zawiesić bilet z datą inną niż data zgłoszenia do ZTM?

Nie można. Okres zawieszonego biletu to zakres dat ściśle wskazujący jego początek i koniec, który Pasażer zgłasza poprzez dedykowane strony lub osobiście w Punkcie Obsługi Pasażerów.

6. Czy można kupić i zakodować nowy bilet długookresowy i w międzyczasie przekodować zawieszony okres?

Tak. W każdej chwili możliwe jest zakodowanie nowego biletu. Należy jednak pamiętać, że po odbiór zawieszonego biletu należy zgłosić się do Punktu Obsługi Pasażerów w terminie 6 miesięcy od dnia zgłoszenia jego odwieszenia, a w przypadku braku zgłoszenia odwieszenia, w terminie 6 miesięcy od dnia następującego po dacie wygaśnięcia ważności zawieszonego kontraktu.

W momencie zgłoszenia się do Punktu Obsługi Pasażerów, karta miejska powinna być pusta, bądź powinien być wgrany ten sam rodzaj i typ biletu, który został zawieszony.

7. Czy można zgłosić odwieszenie biletu poprzez przyłożenie karty do kasownika/bramki metra lub u kontrolera biletów?

Nie można. Zgłoszenie odwieszenia ważności biletu dokonywane jest za pośrednictwem środków komunikowania na odległość w postaci dedykowanej platformy pod adresem: https://zawieswkm.wtp.waw.pl/odwies lub osobiście w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM.

8. Jak uruchomić ponownie bilet i czy mogę zrobić to za pomocą kasownika – liczę na możliwość automatycznego odblokowania biletu w kasowniku.

Nie jest możliwe wgranie zawieszonego biletu poprzez przyłożenie karty do kasownika bądź bramki metra. Po odbiór zawieszonego biletu należy zgłosić się do dowolnego Punktu Obsługi Pasażerów.

9. Ile mam czasu na odbiór dni zawieszonego biletu?

Zawieszone dni należy odebrać w terminie 6 miesięcy od dnia zgłoszenia jego odwieszenia, a w przypadku braku zgłoszenia odwieszenia, przekodowanie możliwe jest w terminie 6 miesięcy od dnia następującego po dacie wygaśnięcia ważności zawieszonego kontraktu. W przypadku braku zgłoszenia się do Punktu Obsługi Pasażerów ww. terminie, niewykorzystana część biletu przepada.

10. Podczas zawieszenia biletu korzystałam/em z komunikacji miejskiej i okazałam/em moją kartę do kontroli biletowej. Co teraz?

Okazanie do kontroli biletowej zawieszonego biletu skutkuje:

 1. utratą możliwości zakodowania niewykorzystanej liczby dni zawieszonego biletu,
 2. utratą możliwości ubiegania się o zwrot kwoty odpowiadającej niewykorzystanym dniom zawieszonego biletu

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 1126/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 czerwca 2023r. r. w sprawie Regulaminu zawieszenia biletu.

Zarządzenie nr 790/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu zawieszenia biletu.

MobileMS
Open Font License