Bilety długookresowe – Warszawski Transport Publiczny

Bilety długookresowe

Bilety 30-dniowe

Bilety uprawniają do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności biletu.

Bilety obowiązują w ofercie Wspólny bilet ZTM-KM-WKD

Bilet 30-dniowy imienny kodowany wyłącznie na Spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej lub innych dopuszczalnych nośnikach.

Bilet 30-dniowy na okaziciela kodowany wyłącznie na Warszawskiej Karcie Miejskiej z dedykowaną grafiką.

Imienny 30-dniowy

strefa: 1

normalny: 110 zł

ulgowy: 55 zł

strefa: 2

normalny: 112 zł

ulgowy: 56 zł

strefa: 1+2

normalny: 180 zł

ulgowy: 90 zł

Warszawiaka 30-dniowy

strefa: 1+2

normalny: 98 zł

ulgowy: 49 zł

Bilet Młodego Warszawiaka

strefa: 1+2

ulgowy: 49 zł

Na okaziciela 30-dniowy

strefa: 1+2

normalny: 230 zł

ulgowy: 115 zł

Bilety 90-dniowe

Bilety uprawniają do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności biletu.

Bilety obowiązują w ofercie Wspólny bilet ZTM-KM-WKD

Bilet 90-dniowy imienny kodowany wyłącznie na Spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej lub innych dopuszczalnych nośnikach.

Bilet 90-dniowy na okaziciela kodowany wyłącznie na Warszawskiej Karcie Miejskiej z dedykowaną grafiką

Imienny 90-dniowy

strefa: 1

normalny: 280 zł

ulgowy: 140 zł

strefa: 2

normalny: 282 zł

ulgowy: 141 zł

strefa: 1+2

normalny: 460 zł

ulgowy: 230 zł

Warszawiaka 90-dniowy

strefa: 1+2

normalny: 250 zł

ulgowy: 125 zł

Bilet Młodego Warszawiaka

strefa: 1+2

ulgowy: 125 zł

Na okaziciela 90-dniowy

strefa: 1+2

normalny: 600 zł

ulgowy: 300 zł

Bilety z oferty „Warszawa+”

WARSZAWA+ to oferta dla pasażerów rozliczających się z podatków w gminie, która podpisała porozumienie z Zarządem Transportu Miejskiego. Więcej o ofercie Warszawa+.

30-dniowy imienny oferty Warszawa+ uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności biletu.

Bilety obowiązują w ofercie Wspólny bilet ZTM-KM-WKD

Bilety Metropolitalne można kupić nie tylko w Punktach Obsługi Pasażerów, ale także we wszystkich automatach biletowych – stacjonarnych i mobilnych.

Imienny 30-dniowy Warszawa+ I próg dofinansowania

strefa: 2

normalny: 98 zł

ulgowy: 49 zł


strefa: 1+2

normalny: 166 zł

ulgowy: 83 zł

Imienny 30-dniowy Warszawa+ II próg dofinansowania

strefa: 2

normalny: 82 zł

ulgowy: 41 zł

strefa: 1+2

normalny: 150 zł

ulgowy: 75 zł

Imienny 30-dniowy Warszawa+ III próg dofinansowania

strefa: 2

normalny: 72 zł

ulgowy: 36 zł

strefa: 1+2

normalny: 120 zł

ulgowy: 60 zł

Imienny 90-dniowy Warszawa+ I próg dofinansowania

strefa: 2

normalny: 250 zł

ulgowy: 125 zł

strefa: 1+2

normalny: 406 zł

ulgowy: 203 zł

Imienny 90-dniowy Warszawa+ II próg dofinansowania

strefa: 2

normalny: 237 zł

ulgowy: 118,5 zł

strefa: 1+2

normalny: 390 zł

ulgowy: 195 zł

Imienny 90-dniowy Warszawa+ III próg dofinansowania

strefa: 2

normalny: 212 zł

ulgowy: 106 zł

strefa: 1+2

normalny: 330 zł

ulgowy: 165 zł

Roczny bilet dla dziecka z rodziny z trójką dzieci

Uprawniający do korzystania ze wszystkich linii dziennych i linii nocnych w strefie 1 i 2

Bilet imienny dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci – zamieszkałego na terenie m.st. Warszawy do dnia 30 września roku kalendarzowego, w którym kończy 21 rok życia, jeśli co najmniej jeden z jego rodziców/opiekunów prawnych jest zameldowany w m.st. Warszawie na pobyt stały albo zamieszkuje na terenie m.st. Warszawy i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy, bez względu na to czy osiąga dochód – uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 trzysta sześćdziesiątego piątego dnia terminu ważności biletu lub trzysta sześćdziesiątego szóstego dnia terminu ważności biletu o ile obejmuje dzień 29 lutego. Bilet ważny jest ze spersonalizowaną kartą zbliżeniową lub innym nośnikiem fizycznym lub wirtualnym wydanym przez Zarząd Transportu Miejskiego lub udostępnionym w aplikacjach mobilnych po przedłożeniu dowodów stwierdzających spełnienie warunków uprawniających do ulgi bądź po ich zweryfikowaniu w systemach i aplikacjach Urzędu m.st. Warszawy. Utrata uprawnień przez jedno z dzieci nie pozbawia nabytych uprawnień pozostałych dzieci.

Bilety obowiązują w ofercie Wspólny bilet ZTM-KM-WKD

Bilet roczny


strefa: 1+2

ulgowy: 99 zł

Roczny bilet seniora (65+)

uprawniający do korzystania ze wszystkich linii dziennych i linii nocnych w strefie 1 i 2

Bilet seniora imienny dla osób, które ukończyły 65. rok życia uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania do godziny 23.59 trzysta sześćdziesiątego piątego dnia terminu ważności lub trzysta sześćdziesiątego szóstego dnia terminu ważności o ile obejmuje dzień 29 lutego. Bilet ważny jest z dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek pasażera

UWAGA! Do biletu nie stosuje się innych ulg dotyczących przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.

Roczny bilet seniora


strefa: 1+2

ulgowy: 50 zł

Opłaty dodatkowe i inne opłaty

Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu – stanowi 38-krotność ceny biletu jednorazowego przesiadkowego normalnego, obowiązującego w strefie 1 i 2

266 zł

Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu – stanowi 28-krotność ceny biletu jednorazowego przesiadkowego normalnego, obowiązującego w strefie 1 i 2

196 zł

Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny – stanowi 100-krotność ceny biletu jednorazowego przesiadkowego normalnego, obowiązującego w strefie 1 i 2

700 zł

W przypadku uiszczenia opłat dodatkowych wymienionych w punkcie 1 i 2 bezpośrednio u kontrolera biletów na miejscu kontroli

159,60 zł / 117,60 zł

W przypadku uiszczenia opłat dodatkowych wymienionych w punkcie 1 i 2 najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do tej opłaty

186,20 zł / 137,20 zł

Opłata dodatkowa za wydanie kolejnej nowej spersonalizowanej karty zbliżeniowej

14,00 zł

Opłata manipulacyjna za czynności związane z pobraniem opłaty dodatkowej lub wystawieniem wezwania do zapłaty w przypadku ich anulowania

21,00 zł

Opłata manipulacyjna za przyjęcie biletu do zwrotu

20% wartości nominalnej biletu, nie więcej jednak niż 50,00 zł

Przewóz bagażu i zwierząt nie podlega opłacie

Opłata dodatkowa może ulec zmniejszeniu o 30% pod warunkiem uregulowania jej nie później niż w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania. Należność przewozowa nie podlega pomniejszeniu.

Zgodnie z Ustawą prawo przewozowe przewoźnik nakłada opłatę dodatkową wraz z właściwą należnością za przewóz. W przypadku nałożenia opłaty dodatkowej pasażer zobowiązany jest zatem uiścić niniejszą opłatę wraz z właściwą należnością za przewóz stanowiącą równowartość ceny biletu jednorazowego odpowiedniego do posiadanych uprawnień i strefy przejazdu.

MobileMS
Open Font License