Ulgi dla rodzin wielodzietnych – Warszawski Transport Publiczny

Ulgi dla rodzin wielodzietnych

Ulgi dla dzieci z rodzin w których jest troje dzieci

Dzieciom z rodzin posiadających 3 dzieci przysługują roczne, imienne bilety na 1. i 2. strefę biletową w cenie 99,00 zł.

Rodzina jest tu rozumiana zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jako osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie gospodarujące i zamieszkujące (na terenie Warszawy).

Warunkiem uzyskania uprawnień do zakupu biletu jest posiadanie przez dzieci Karty młodej warszawianki/Karty młodego warszawiaka (e-hologramu). Kartę można wyrobić na miejscu w Punktach Obsługi Pasażerów.
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie „Bilet Warszawiaka – Karta warszawianki/Karta warszawiaka”.

Bilet przysługuje więc dziecku zamieszkałemu na terenie Warszawy do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończy 21. rok życia pod warunkiem, że jeden z jego rodziców/opiekunów prawnych jest zameldowany w Warszawie na pobyt stały albo zamieszkuje na terenie Warszawy i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Warszawy, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód.

Aby otrzymać bilet, należy zgłosić się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM oraz:

 • złożyć wniosek o Kartę warszawianki/Kartę warszawiaka/Kartę młodej warszawianki/Kartę młodego warszawiaka (e-hologram) dla rodziny z 3 dzieci
 • i przedłożyć do wglądu:
  • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (np. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, dowód osobisty) oraz
  • dokument potwierdzający zamieszkanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych na terenie Warszawy, w przypadku braku zameldowania na pobyt stały w Warszawie.

UWAGA!
W przypadku zameldowania dzieci na pobyt stały na terenie Warszawy istnieje możliwość potwierdzenia stopnia pokrewieństwa w rejestrach prowadzonych przez Urząd m. st. Warszawy. W tej sytuacji nie jest konieczne przedłożenie dokumentów potwierdzających stopień pokrewieństwa.

E-hologram uprawniający dzieci do zakupu biletu rocznego wgrywany jest na Spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską do 30 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 21. rok życia. Bilety można zakupić wyłącznie w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM.


Ulgi dla uczniów z rodzin, w których jest czworo lub więcej dzieci

Uczącym się dzieciom z rodzin, w których jest czworo lub więcej dzieci, przysługują uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w 1. i 2. strefie biletowej, nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia. Utrata uprawnień przez jedno z dzieci nie pozbawia pozostałych nabytych uprawnień.

Rodzina jest tu rozumiana zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jako osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie gospodarujące i zamieszkujące (na terenie Warszawy).

Aby otrzymać uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, należy zgłosić się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM oraz:

 • złożyć wniosek o wydanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla dzieci z rodzin z 4 i więcej dzieci
 • i przedłożyć do wglądu:
  • dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego (wnioskodawcy),
  • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (np. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, dowód osobisty),
  • ważne legitymacje szkolne, studenckie lub inne dokumenty, potwierdzające status ucznia lub studenta wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość dzieci.

Uprawnienie wgrywane jest:

 • dla dziecka poniżej 18 roku życia: do 30 września w roku, w którym kończy ono 18 lat,
 • po upływie okresu ujętego powyżej: na okres ważności legitymacji szkolnej, studenckiej lub innego dokumentu potwierdzającego status ucznia lub studenta, jednak nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 21 rok życia.

UWAGA!
W przypadku zameldowania dzieci na pobyt stały na terenie Warszawy istnieje możliwość potwierdzenia stopnia pokrewieństwa w rejestrach prowadzonych przez Urząd m. st. Warszawy. W tej sytuacji nie jest konieczne przedłożenie dokumentów potwierdzających stopień pokrewieństwa.

MobileMS
Open Font License