Ulgi dla rodzin wielodzietnych – Warszawski Transport Publiczny

Ulgi dla rodzin wielodzietnych

Ulgi dla dzieci z rodzin w których jest troje dzieci

Dzieciom z Rodzin posiadających 3 dzieci przysługują roczne imienne bilety na 1 i 2 strefę biletową ZTM w cenie 99,00 zł.

Bilet ten przysługuje dziecku zamieszkałemu na terenie Warszawy do 30 września roku kalendarzowego w którym kończy 21. rok życia, pod warunkiem, że jeden z jego rodziców/opiekunów prawnych jest zameldowany w Warszawie na pobyt stały albo zamieszkuje na terenie Warszawy i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Warszawy, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód.

Aby otrzymać bilet dla dziecka w cenie 99,00 zł, należy złożyć:

  • wniosek wraz z oświadczeniem do wniosku oraz przedłożyć do wglądu:
    • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa oraz
    • dokument potwierdzający zamieszkanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych na terenie Warszawy, w przypadku braku zameldowania na pobyt stały w Warszawie.

UWAGA!
W przypadku przedłużania ważności biletu, ponownie należy złożyć wniosek (3) wraz z oświadczeniem, dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa oraz przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające zamieszkanie i rozliczanie podatku na terenie Warszawy, za rok ubiegły, w przypadku braku zameldowania na pobyt stały na terenie Warszawy.


Ulgi dla uczniów z rodzin, w których jest czworo lub więcej dzieci

Uczącym się Dzieciom z Rodzin 4+ przysługują uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w 1 i 2 strefie biletowej ZTM, nie dłużej niż do 30 września roku  kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia, pod warunkiem, że zamieszkują na terenie Warszawy. Utrata uprawnień przez jedno z dzieci nie pozbawia pozostałych nabytych uprawnień. Przypominamy, że uprawnienie wgrywane jest na czas spełnienia wszystkich wymogów.

W celu otrzymania specjalnych kart z uprawnieniami do bezpłatnych przejazdów lub w celu przedłużenia już posiadanych, należy zgłosić się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM wraz z następującymi dokumentami:

  1. dowodem osobistym rodzica lub opiekuna prawnego (wnioskodawcy) – do wglądu
  2. ważną legitymacją szkolną dziecka/dzieci lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym datę urodzenia – w przypadku dzieci i młodzieży od 1 października roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat do ukończenia 16 roku życia,
  3. ważną legitymacją szkolną lub studencką dziecka – dotyczy młodzieży od 17 roku życia do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia,
  4. dokumentem potwierdzającym stopień pokrewieństwa (np. skrócony odpis aktu urodzenia dzieci) – w przypadku rodzin rekonstruowanych każdy z rodziców/opiekunów prawnych potwierdza stopień pokrewieństwa w stosunku do dzieci własnych.

Uprawnienia wgrywane są na kartach specjalnych, dedykowanych dla dzieci z rodzin 4+. Przypominamy także, iż w przypadku wyrabiania kart dla dzieci z rodziny 4+, konieczne jest także posiadanie przy sobie aktualnego zdjęcia w wersji papierowej.

UWAGA!
W przypadku przedłużania ważności uprawnienia, ponownie należy złożyć wniosek (RW) wraz z wymaganymi do niego załącznikami oraz przedłożyć do wglądu dokumenty  potwierdzające stopień pokrewieństwa, ważne legitymacje szkolne/studenckie.

W przypadku dzieci należy złożyć wniosek o wydanie nowych spersonalizowanych kart – o specjalnym wzorze – wraz z hologramem.

MobileMS
Open Font License