Karta Ucznia – Warszawski Transport Publiczny

Karta Ucznia

Karta Ucznia to Warszawska Karta Miejska uprawniająca do bezpłatnych przejazdów na obszarze 1. i 2. strefy biletowej warszawskiej komunikacji miejskiej w okresie nauki w szkole podstawowej. Dzięki niej można więc podróżować także autobusami linii strefowych, Szybką Koleją Miejską – poza granicami Warszawy, linii lokalnych „L” oraz – w ramach oferty „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” – pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej na obszarze obowiązywania wspólnego biletu. Dzięki temu uczniowie mogą bezpłatnie poruszać się po aglomeracji warszawskiej, nie tylko w drodze do szkoły.

Karta Ucznia przysługuje:

 1. uczniom szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy, a także uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej działających na terenie m.st. Warszawy,
 2. uczniom szkół podstawowych zamieszkującym na terenie m.st. Warszawy, a także uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej zamieszkującym na terenie m.st. Warszawy.

Oznacza to, że do bezpłatnych przejazdów na podstawie Karty Ucznia, uprawnieni są zarówno uczniowie warszawskich szkół, jak i uczniowie mieszkający w Warszawie dojeżdżający do szkół poza granicami Warszawy.

Uprawnienie wgrywane jest maksymalnie na 8 lat.

Dla dzieci, które mieszkają na terenie Warszawy, a uczęszczają do szkół poza miastem, uprawnienia wgrywane są na bieżący rok szkolny, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej z wpisanym numerem PESEL i adresem zamieszkania, a w przypadku braku legitymacji z powyższymi danymi, konieczne jest przedłożenie zaświadczenia ze szkoły potwierdzające naukę w danym roku szkolnym, wraz z podanym adresem zamieszkania ucznia oraz numerem PESEL.

Ważne: od roku szkolnego 2024/2025 dokumentem potwierdzającym prawo do bezpłatnych przejazdów jest legitymacja w formie karty plastikowej,tzw. e-legitymacja. Ich posiadaczom nie będzie wydawana Karta Ucznia.
Wyjątkiem są uczniowie mieszkający na terenie Warszawy, a uczący się poza nią – w tej sytuacji proces pozostaje bez zmian.

Wnioski o wyrobienie lub przedłużenie uprawnień można składać:

Jak otrzymać Kartę Ucznia

Wyrobić kartę bądź przedłużyć jej ważność można w kilku prostych krokach:

 • wejdź na stronę internetową, której adres otrzymałeś/aś ze szkoły (pod warunkiem, że dana szkoła ma z ZTM podpisaną umowę w zakresie przetwarzania danych osobowych w projekcie realizacyjnym Karty Ucznia) i wybierz wniosek o przedłużenie bądź wyrobienie Karty Ucznia. Wypełnij wymagane pola, dodaj zdjęcie i wyślij wniosek. Na adres e-mail otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku, a później informację o rozpatrzeniu wniosku.

  Przygotuj: numer obecnej Karty Ucznia (w przypadku wnioskowania o jej przedłużenie) oraz zdjęcie dziecka.
  *Zdjęcie powinno być legitymacyjne, wykonane w orientacji pionowej na jednolitym, jasnym tle. Upewnij się, czy jest ono w odpowiednim formacie – JPG lub PNG, w minimalnej rozdzielczości 200 × 259 pikseli, a wielkość pliku nie przekracza 2 MB. Zdjęcie powinno być aktualne i wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

  Po wyrobieniu, Karta przekazywana jest do szkoły, a o możliwości jej odbioru informuje pracownik placówki.
 • złóż wypełniony wniosek w formie papierowej w szkole dziecka (pod warunkiem, że dana szkoła ma z ZTM podpisaną umowę w zakresie przetwarzania danych osobowych w projekcie realizacyjnym Karty Ucznia) wraz ze zdjęciem legitymacyjnym w rozmiarze 3,5 × 4,5 cm.

  Pobierz: Wniosek o wydanie Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej SWKM

  Po wyrobieniu, Karta przekazywana jest do szkoły, a o możliwości jej odbioru informuje pracownik placówki.
 • wejdź na stronę elektronicznego Punktu Obsługi Pasażerów (e-POP) i wypełnij wniosek o wyrobienie Karty Ucznia.
  Przygotuj:
  • skan ważnej legitymacji szkolnej z wpisanym numerem PESEL, a w przypadku braku legitymacji –skan zaświadczenia wydanego przez szkołę, zawierającego:
   • adres zamieszkania ucznia,  
   • informację o uczęszczaniu dziecka do szkoły w określonym roku szkolnym, 
   • numer PESEL,

Potwierdzenie tożsamości nastąpi poprzez podpisanie wniosku profilem zaufanym. (Dzieci, które ukończyły 13 lat i posiadają profil zaufany mogą złożyć wniosek samodzielnie).

Jako sposób odbioru karty możesz wybrać wysyłkę karty na wskazany we wniosku adres zamieszkania lub dowolny stacjonarny POP (ta opcja może być czasowo niedostępna).

Karta Ucznia będzie wysłana na wskazany we wniosku adres zamieszkania za pośrednictwem operatora Poczta Polska. Wybierając odbiór karty w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów, po zaakceptowaniu wniosku przez pracownika ZTM, otrzymasz maila z informacją, że wniosek został przyjęty i należy udać się do dowolnego POP w celu odbioru Karty.

 • bezpośrednio w Punkcie Obsługi Pasażerów.

  Przygotuj:
  • zdjęcie dziecka
  • ważną legitymacją szkolną z wpisanym numerem PESEL, a w przypadku braku legitymacji – zaświadczenie wydane przez szkołę, zawierające:
   • adres miejsca zamieszkania ucznia,  
   • informację o uczęszczaniu dziecka do szkoły w określonym roku szkolnym 
   • numer PESEL

    W przypadku przedstawienia zaświadczenia wydanego przez szkołę, na którym brak jest numeru PESEL, dodatkowo należy okazać do wglądu dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL.

Duplikat karty

W przypadku konieczności wydania kolejnej karty (zagubienie, kradzież, uszkodzenie mechaniczne, brak czytelności Karty, zmiana danych osobowych) duplikat wydaje się bezpośrednio w Punktach Obsługi Pasażerów oraz w Elektronicznym Punkcie Obsługi Pasażerów (e-POP) po uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 14 zł.  Odstąpienie od opłaty możliwe jest w sytuacji zmiany danych osobowych lub utraty czytelności karty pod warunkiem, iż minęły 2 lata od złożenia wniosku o jej wydanie oraz zwrotu do ZTM poprzedniej karty lub stwierdzenia przez pracownika ZTM uszkodzenia powstałego z winy producenta.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Czy dzieci z oddziałów przedszkolnych (tzw. zerówkowych) w szkołach podstawowych też mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów?

Dzieci od urodzenia do 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat mają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

Karta Ucznia to uprawnienie przysługujące uczniom szkół podstawowych na zasadach określonych w obowiązującej Uchwale.

W przypadku dzieci po ukończeniu 7 r. ż z odroczonym obowiązkiem szkolnym, uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, wydawane są na podstawie zaświadczenia wydanego przez placówkę, w której dziecko kontynuuje przygotowanie przedszkolne.

Dziecko posiada Spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską, z której obecnie korzysta. Czy konieczne jest wyrobienie Karty Ucznia?

Tak. Karta Ucznia to Warszawska Karta Miejska o specjalnym nadruku. Tylko na takich kartach możliwe będzie wgranie uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów.

Mamy piątkę dzieci w wieku od 7 do 21 lat. Troje najstarszych korzysta obecnie z bezpłatnych przejazdów wynikających z posiadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla dzieci z rodziny wielodzietnej – z których uprawnień powinniśmy skorzystać?

Rodzice sami decydują, z której ulgi skorzysta dziecko.

W przypadku uczniów szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy można wnioskować o wydanie Karty Ucznia.

Jeśli któreś z dzieci ukończyło naukę w szkole podstawowej nadal można wnioskować o wydanie uprawnień dla dzieci z rodzin wielodzietnych posiadających czworo i więcej dzieci.

Który wniosek należy wypełnić, aby uzyskać Kartę Ucznia?

Należy wypełnić wniosek o wydanie Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej.

W przypadku wnioskowania o Kartę Ucznia w POP nie ma konieczności wypełniania wniosku – zostanie on wygenerowany z systemu przez pracownika POP.

Jak wygląda kwestia złożenia wniosku dla obecnego „zerówkowicza”, który od 1 września będzie uczniem 1 klasy szkoły podstawowej?

Tak samo jak pozostali rodzice uczniów szkoły, rodzice „zerówkowiczów” proszeni są o wypełnienie wniosku, do którego należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL). Zdjęcie zostanie zwrócone.

Wnioski o Kartę Ucznia można składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem dedykowanego linku, który jest przekazywany przez szkołę, jak również w tradycyjnej formie papierowej w szkole, bezpośrednio w Punktach Obsługi Pasażerów oraz poprzez Elektroniczny Punkt Obsługi Pasażerów (e-POP).

Mam dwójkę dzieci w szkole podstawowej, które korzystają z rocznego biletu ZTM za 99 zł, bilety są ważne. Co powinnam zrobić?

W momencie otrzymania Karty Ucznia, można dokonać zwrotu posiadanego aktualnie biletu długookresowego w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów.

Jeśli któreś z dzieci ukończy naukę w szkole podstawowej nadal można wnioskować o wydanie uprawnień do biletu rocznego dla dziecka z rodziny posiadającej 3 dzieci na dotychczasowych zasadach.

Czy uprawnienie do bezpłatnych przejazdów obowiązuje tylko na dojazdy do szkoły i z powrotem, czy obowiązuje na wszystkich liniach, w obydwu strefach?

Uprawnienie obowiązuje w całej komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, w strefie 1. i 2., również w pociągach w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”, a także w liniach lokalnych typu „L”.

Dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności – czy powinnam wyrabiać Kartę Ucznia?

Rodzice decydują, z której ulgi skorzysta dziecko.

W przypadku uczniów szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy, a także uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej działających na terenie m.st. Warszawy ze stwierdzoną niepełnosprawnością można wnioskować o Kartę Ucznia lub pozostać przy dotychczasowych uprawnieniach.

Należy przy tym pamiętać, iż na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności i dodatkowo okazanej legitymacji szkolnej, opiekun towarzyszący w podróży dziecku niepełnosprawnemu posiada uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

Czy w momencie wydania Karty Ucznia, dotychczasowa karta miejska powinna zostać zwrócona?

Nie, nie ma potrzeby zwracania karty. Zwrócić można aktywny bilet, który został na nią zakupiony.

Jeśli dziecko zagubi Kartę Ucznia, wniosek o duplikat należy złożyć w szkole czy w Punkcie Obsługi Pasażerów?

Wniosek o wydanie kolejnej karty można złożyć w Punkcie Obsługi Pasażerów oraz poprzez Elektroniczny  Punkt Obsługi Pasażerów (e-POP). Opłata za wydanie kolejnej karty wynosi 14 zł. Karta zagubiona zostanie zablokowana.

Na jaki okres wygrywane jest uprawnienie na Kartę Ucznia?

Uprawnienie przysługuje na czas nauki w szkole podstawowej, jest wgrywane na maksymalnie 8 lat.

Czy dziecko musi okazywać do kontroli legitymację szkolną mimo posiadania Karty Ucznia?

Nie ma takiej konieczności. Zgodnie z obowiązującą Uchwałą dowodem bezpłatnych uprawnień jest Spersonalizowana Warszawska Karta Miejska wydana przez Zarząd Transportu Miejskiego.

Czy jeśli nie zdążę wyrobić Karty Ucznia do 1 września, dziecko może do czasu jej wydania podróżować bezpłatnie na podstawie legitymacji szkolnej?

Niestety nie. Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do bezpłatnych przejazdów jest Karta Ucznia o specjalnym wzorze wydana przez Zarząd Transportu Miejskiego.

Czy wniosek o pierwszą Kartę Ucznia musi zostać złożony tylko w szkole? Czy 1 września można zgłosić się do Punktu Obsługi Pasażerów?

Wnioski o Kartę Ucznia można składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem dedykowanego linku, który jest przekazywany przez szkołę (pod warunkiem, że dana szkoła ma z Zarządem Transportu Miejskiego podpisaną umowę w zakresie przetwarzania danych osobowych w projekcie realizacyjnym Karty Ucznia), w elektronicznym Punkcie Obsługi Pasażerów (e-POP) (jeśli posiadasz profil zaufany), jak również w tradycyjnej formie papierowej w szkole lub bezpośrednio w Punktach Obsługi Pasażerów.

Zachęcamy do wcześniejszego składania wniosków tak, aby dziecko mogło korzystać z bezpłatnych przejazdów od 1 września.

Czy Karta Ucznia obowiązuje również w okresie wakacyjnym?

Tak. Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów na obszarze 1 i 2 strefy biletowej warszawskiej komunikacji miejskiej jest ważne przez cały okres nauki w szkole podstawowej – nie dłużej jednak niż na okres ośmiu lat.

Mieszkam poza Warszawą, moje dziecko chodzi do szkoły w Warszawie. Czy może również skorzystać z Karty Ucznia?

Tak, z Karty Ucznia mogą skorzystać wszyscy uczniowie warszawskich szkół podstawowych.

Na obecnej karcie dziecka został nagrany e-hologram Młodego warszawiaka. Co zrobić, żeby został wgrany na Kartę Ucznia?

Na wniosku o wydanie Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej składanym za pośrednictwem szkoły należy wpisać „e-hologram”. Na tej podstawie uprawnienie zostanie przekodowane. W przypadku wnioskowania o Kartę Ucznia w POP, należy wypełnić wniosek o wydanie uprawnień Karty Młodego Warszawiaka.

Już mam Kartę Ucznia dla dziecka, jednak uprawnienia są ważne od 1 września. Czy do tego czasu mogę na tej karcie kodować bilety długookresowe?

Nie. Karta Ucznia jest dedykowana wyłącznie bezpłatnym uprawnieniom.

Mieszkamy w Warszawie, ale dziecko uczy się poza granicami miasta. Czy możemy złożyć wniosek o Kartę Ucznia w szkole?

Nie. Uczniowie szkół podwarszawskich mieszkający w stolicy wnioskują o kartę indywidualnie w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów lub Elektronicznym Punkcie Obsługi Pasażerów (e-POP).

Jak wyrobić Kartę Ucznia dla dziecka zamieszkałego na terenie Warszawy, a uczęszczającego do szkoły poza miastem?

W tym celu należy:

 1. złożyć wniosek w elektronicznym Punkcie Obsługi Pasażerów (e-POP) załączając:
  • ważną legitymacją szkolną z numerem PESEL ucznia lub
  • zaświadczenie wydane przez szkołę z numerem PESEL, adresem miejsca zamieszkania ucznia oraz informacją o uczęszczaniu dziecka do szkoły w określonym roku szkolnym. W e-POP potwierdzenie tożsamości nastąpi poprzez podpisanie wniosku profilem zaufanym. (Dzieci, które ukończyły 13 lat i posiadają profil zaufany mogą złożyć wniosek samodzielnie).
 2. zgłosić się do wybranego Punktu Obsługi Pasażerów wraz z:
  • aktualnym zdjęciem ucznia,
  • ważną legitymacją szkolną z numerem PESEL ucznia lub
  • zaświadczeniem wydanym przez szkołę wraz w numerem PESEL, adresem miejsca zamieszkania ucznia oraz informacją o uczęszczaniu dziecka do szkoły w określonym roku szkolnym. Do wglądu należy również okazać dokument potwierdzający tożsamość dziecka.

W przypadku przedstawienia zaświadczenia wydanego przez szkołę, na którym brak jest numeru PESEL, dodatkowo należy okazać do wglądu dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL.

Informacje dla szkół

Szkoły podstawowe na terenie Warszawy mogą wziąć udział w procesie wnioskowania i wydawania Kart Ucznia. Jest to wygodne rozwiązanie dla rodziców, którzy dzięki temu nie muszą udawać się do stacjonarnego Punktu Obsługi Pasażerów ZTM lub Elektronicznego Punktu Obsługi Pasażerów (e-POP), gdyż Kartę dla dziecka otrzymują w szkole.

Szkoła pośredniczy w procesie składania wniosków oraz wydawania Kart w następujący sposób:

 1. wnioskowanie:
  • przekazanie rodzicom adresu strony internetowej, dzięki której mogą złożyć wniosek o Kartę (każda placówka ma indywidualnie przypisany adres) lub
  • przyjęcie wniosku w wersji papierowej i przekazanie go do ZTM,
 2. wydawanie:
  • przekazanie rodzicom/dzieciom otrzymanych z ZTM Kart oraz odesłanie  potwierdzenia ich odbioru do ZTM.

Warunkiem podjęcia współpracy między szkołą a ZTM jest podpisanie umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres ztm@ztm.waw.pl.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Co trzeba zrobić jeśli uczniowie korzystają z e-hologramu?

Na wniosku o wydanie Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej należy wpisać e-hologram. Na tej podstawie zostanie przekodowane uprawnienie. Najszybciej i najprościej przedłużyć termin uprawnienia można w stacjonarnych oraz mobilnych automatach biletowych, bez konieczności wizyty w Punktach Obsługi Pasażerów.

Czy dzieci mogą w różnym czasie składać wnioski?

Wnioski o wydanie Karty Ucznia mogą być składane w szkołach w terminach ustalonych przez szkołę. Zarząd Transportu Miejskiego zrealizuje wszystkie wnioski jakie zostaną przekazane ze szkół, bez znaczenia na termin ich dostarczenia do Zarządu Transportu Miejskiego.

Wnioski należy przekazywać osobiście bądź drogą pocztową do kancelarii w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego znajdującej się w Warszawie przy ul. Grochowskiej 316/320.

Co zrobić gdy dziecko zgubiło kartę.

Wniosek o wydanie kolejnej karty należy złożyć w elektronicznym Punkcie Obsługi Pasażerów (e-POP), lub w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów, opłata za wydanie duplikatu wynosi 14zł. Karta zagubiona zostanie zablokowana. Do wyrobienia nowej karty niezbędne są: aktualne zdjęcie, ważna legitymacja szkolna dziecka, lub dokument potwierdzający tożsamość dziecka (w e-POP tożsamość jest potwierdzana za pomocą profilu zaufanego).

Dziecko korzysta z innych uprawnień do bezpłatnych przejazdów czy musi wymieniać kartę?

Rodzice decydują, z której ulgi skorzysta dziecko. Można pozostać przy dotychczasowym uprawnieniu do bezpłatnych przejazdów.

MobileMS
Open Font License